Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Монтиране на уреда
Фигура
Поставете всмукателната дюза
на сепаратора, докато се чуе фи-
ксирането й.
Монтиране на аерозолната
бутилка и наставката за
бърсане и напълване с
почистващо средство*
* според окомплектовката
Указание: Моля имайте предвид, че
при първото задействане на аеро-
золната глава транспортният пред-
пазител пада.
Монтиране на наставката за
бърсане
Фигура
Развийте аерозолната глава от
аерозолната бутилка.
Поставете наставката за бърса-
не на аерозолната глава.
Осигурете наставката за бърсане
и аерозолната глава с фиксиращ
пръстен.
Фигура
Опънете кърпа за почистване на
наставката за бърсане и фикси-
райте с лепенка котешко езиче.
Напълнете аерозолната
бутилка
Фигура
Напълнете в аерозолната бутил-
ка доставения с уреда концен-
трат (1 x 20 мл) и бавно допълне-
те бутилката с чиста вода (полу-
чава се 250 мл разтвор на по-
чистващо средство).
Затворете бутилката.
Заредете батерията
Фигура
Зарядното устройство да се по-
стави в отговарящ на изисквани-
ята контакт.
Щепсела на кабела за зареждане
свържете на задната страна на
уреда.
Указание: По време на процеса
на зареждане мига индикацията
за зареждане / експлоатация. Ако
батерията е напълно заредена,
тя свети постоянно.
Започване на работа
Почистване с аерозолна
бутилка и наставка за
бърсане*
* според окомплектовката
Фигура
За нанасяне на почистващото
средство натиснете лоста за
впръскване на бутилката и на-
пръскайте равномерно повърх-
ността, накрая разтворете мръ-
сотията с кърпата за бърсане.
Указание: При необходимост из-
мийте подложката под течаща
вода!
Фигура
Включете уреда, индикацията за
зареждане / експлоатация свети
постоянно.
Важно: Преди приложение гаранти-
райте, че по изсмукващите фаски
няма замърсявания.
За изсмукване на почистващата
течност издърпайте уреда отгоре
надолу.
Указание: Трудно достъпните по-
върхности могат да бъдат изсму-
кани както напречно, така и над
главата (ограничено количество).
– 6
BG
139

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?