Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Помощ при
неизправности
Аерозолната бутилка не
пръска
Долейте почистващ препарат.
Изпомпващият механизъм в ае-
розолната бутилка е дефектен,
свържете се с търговеца.
Уредът не работи
Проверете индикацията за зарежда-
не / експлоатация:
Няма сигнал респ. бавно мигащ
сигнал: Заредете батерията.
При бързо мигащ сигнал: Свър-
жете се с търговеца.
При почистване остават
ивичести следи
Почистете изсмукващата фаска.
Обърнете износената изсмук-
ваща фаска:
Изтеглете изсмукващата фаска
от силикон странично навън. На-
влажнете силиконовата фаска в
зоната на закръглението с вода
или почистващ препарат. Вка-
райте силиконовата фаска от об-
ратната страна отново в носача.
При необходимост сменете из-
смукващата фаска:
Ако след обръщането на силико-
новата фаска и двата ръба са из-
носени, трябва да се постави
нова силиконова фаска. Сменете
силиконовата фаска, както е опи-
сано по-горе.
Проверете дозировката на по-
чистващото средство.
От вентилационните отвори
излиза вода
Изпразнете резервоара за мръсна
вода (макс. 100 мл съдържание).
Елементи от специалната
окомплектовка
Концентрат за почистване на про-
зорци (4 x 20 мл)
№ за поръчка:
Микрофазерна кърпа за почист-
ване (2 Броя)
№ за поръчка:
Изсмукваща фаска, широка (2 броя)
№ за поръчка:
Чанта за носене на кръста
№ за поръчка:
Технически данни
Вид защита
Обем резервоар за
мръсна вода
Време за експлоата-
ция при пълно зареж-
дане на батерията
Номинално напреже-
ние батерия
Номинална мощност
уред
Време за зареждане
при празна батерия
Изходящо напреже-
ние на зарядното ус-
тройство
Изходящ ток на заряд-
ното устройство
Допустимо ниво на
шум (EN 60704-2-1)
Тегло
Тип батерия
Запазваме си правото на техни-
чески изменения!
– 8
BG
6.295-302.0
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-006.0
IP X4
100 мл
20
мин
3,6
V
12
W
2
h
5,5
V
600 mA
54
dB(A)
0,7
кг
Li-Ion
141

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?