Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 140

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Указания:
При слаба акумулираща батерия ин-
дикацията за зареждане / експлоа-
тация започва да мига бавно и след
известно време уредът се изключва.
В такъв случай заредете акумулира-
щата батерия.
Докато се използва аерозолната бу-
тилка, уредът може да бъде изклю-
чен. Така значително се увеличава
времето за работа за всяко зареж-
дане на батерията.
Почистване без аерозолна
бутилка
Нанесете почистващото сред-
ство по обичайния начин съглас-
но данните на производителя и
разтворете мръсотията.
Друг начин на изпълнение както
при „почистване с аерозолна бу-
тилка и наставка за бърсане", из-
ображение
Прекъсване на работа
Фигура
Изключете уреда и го подпрете
на крачето (позиция за паркира-
не).
Изпразвайте резервоара по
време на работа
Щом се достигне макс. ниво на за-
пълване (маркировка) на резерво-
ара за мръсна вода, изпразнете ре-
зервоара.
Фигура
Изключете уреда.
Фигура
Освободете закопчалката на ре-
зервоара за мръсна вода и из-
празнете резервоара.
Затворете закопчалката на ре-
зервоара за мръсна вода.
140
.
Приключване на работа /
Почистване на уреда
Фигура
Изключете уреда.
Фигура
Първо деблокирайте всмукател-
ната дюза и я свалете от сепара-
тора, след това деблокирайте се-
паратора и също го свалете.
Почистете сепаратора и всмука-
телната дюза под течаща вода
(не подходящи за миялни маши-
ни).
Фигура
Внимание: Основният уред
съдържа електрически кон-
структивни елементи, той
не трябва да се почиства под
течаща вода!
Свалете резервоара за мръсна
вода, завъртете закопчалката и
извадете.
Изпразнете резервоара и го из-
плакнете с вода. Затворете отно-
во резервоара.
Извадете калъфа за почистване
от аерозолната бутилка и го из-
мийте под течаща вода. Калъфът
за миене може да бъде изпран и
в перална машина при до 60°C
(без добавка на омекотител).
Оставете почистения уред да из-
съхне преди да го сглобите.
Заредете батерията.
Съхранение на уреда
Съхранявайте уреда изправен в
сухи помещения.
– 7
BG

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?