Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Påbörja arbetet
Rengöring med sprutflaska och
torktillbehör*
* beroende på utrustning
Bild
Tryck in spruthandtaget på flaskan
för att applicera rengöringsmedlet
och spruta rengöringsmedlet jämt
över ytan, lös därefter upp smuts
med torkkudden.
Anvisning: Tvätta ur torkkudden
under flytande vatten om det be-
hövs!
Bild
Slå på apparaten, laddnings-/drifts-
lampan lyser konstant.
Viktigt: Säkerställ innan användning
att sugläpparna är fria från smuts.
Dra apparaten uppifrån och ner för
att suga upp rengöringsvätskan.
Anvisning: Ytor som är svåra att
komma åt kan sugas både tvärs
och upp-och-ner (begränsad
mängd).
Anvisningar:
Är batteriet svagt börjar laddnings-/
driftslampan att blinka långsamt och
apparaten stängs av efter en viss tid.
Ladda i så fall batteriet.
Medan sprejflaskan används kan ma-
skinen stängas av. Detta gör att an-
vändningstiden per uppladdning för-
längs.
Rengöring utan sprutflaska.
Applicera rengöringsmedlet enligt
tillverkarens anvisningar och lös
upp smutsen.
I övrigt gör man som vid "Rengöring
med sprayflaska och torkningstill-
sats",bild
60
.
Avbryt arbete
Bild
Stäng av maskinen och ställ ner
den på stativfoten (parkeringsläge).
Tömma behållaren under
Om den maximala nivån på smutsvatt-
net är nådd (markeing), töm tanken.
Bild
Stäng av aggregatet.
Bild
Dra ur förslutningen till smutsvat-
tentanken och töm tanken.
Stäng locket på smutsvattentan-
ken.
Avsluta arbetet / rengöra
Bild
Stäng av aggregatet.
Bild
Spärra först upp sugmunstycket
och ta loss den från avskiljaren,
spärra sedan upp avskiljaren och ta
loss även den.
Rengör avskiljare och munstycke
med sugläppar under rinnande vat-
ten (får ej diskas i diskmaskin).
Bild
Observera : Grundapparaten
innehåller elektriska komponen-
ter, den får ej rengöras under
rinnande vatten!
Ta bort smutsvattentanken, vrid på
förslutningen och dra ut den.
Töm tanken och spola ur den med
vatten. Sätt tillbaka tanken.
Dra av torköverdraget från sprut-
flaskan och tvätta ur det under fly-
tande vatten. Torköverdraget kan
även tvättas i maskin vid upp till
60°C (utan mjukmedel).
– 6
SV
arbetet
apparat

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?