Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Pregled sadržaja

Hrvatski

Namjensko korištenje. . . . . . . . HR . . .3
Sigurnosni napuci. . . . . . . . . . . HR . . .3
Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . HR . . .5
Kraj rada / čišćenje uređaja . . . HR . . .6
Otklanjanje smetnji. . . . . . . . . . HR . . .7
Poseban pribor. . . . . . . . . . . . . HR . . .7
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . HR . . .7
Zbrinjavanje rabljenih uređaja i
akumulatora u otpad . . . . . . . . HR . . .8
Poštovani kupče,
Prije prve uporabe Vašeg
uređaja pročitajte ove origi-
nalne radne upute, postupajte prema
njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu
ili za sljedećeg vlasnika.
Uređaj se isporučuje u dvije različite
izvedbe.
WV 50
WV 50 plus zajedno s bočicom za ras-
pršivanje, nastavkom za brisanje i kon-
centratom sredstva za pranje prozora
Namjensko korištenje
Ovaj uređaj na baterije kori-
stite isključivo u privatne svr-
he, za čišćenje vlažnih i glat-
kih površina poput prozora,
zrcala ili keramičkih pločica.
Prašina se ne smije usisavati.
Uređaj nije namijenjen usisa-
vanju većih količina tekućine
s vodoravnih površina, npr. iz
prevrnutih čaša (maks. 25
ml).
Uređaj koristite samo s uobi-
čajenim sredstvima za pranje
prozora (ne sa špiritom ili pje-
nušavim sredstvima za pra-
nje).
124
Preporučamo: Koncentrat
sredstva za pranje prozora
marke KÄRCHER (vidi po-
glavlje "Poseban pribor").
Ovaj uređaj koristite samo s
priborom i pričuvnim dijelovi-
ma koje odobrava KÄR-
CHER.
Svaki vid primjene izvan toga
slovi kao nenamjenski. Proizvo-
đač ne preuzima nikakvu odgo-
vornost za štete koje iz toga pro-
iziđu. Sav rizik snosi isključivo
korisnik.
Sigurnosni napuci
Uređaj nije namijenjen za
upotrebu od strane osoba s
ograničenim tjelesnim, osjetil-
nim ili psihičkim sposobnosti-
ma, nedostatnim iskustvom i/
ili znanjem, osim ako ih ne
nadzire osoba nadležna za
njihovu sigurnost ili im je ta
osoba dala upute o načinu
primjene uređaja i eventual-
nim opasnostima.
Djeca smiju rukovati uređa-
jem samo ako su starija od 8
godina i ako ih osoba koja je
nadležna za njihovu sigurnost
neprestano nadzire i upućuje
u način primjene uređaja i
eventualne opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati ure-
đajem.
Nadzirite djecu kako biste bili
sigurni da se ne igraju s ure-
đajem.
– 3
HR

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?