Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Innehållsförteckning

Svenska

Ändamålsenlig användning . . . SV . . .3
Säkerhetsanvisningar. . . . . . . . SV . . .3
Idrifttagande . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .5
Avsluta arbetet / rengöra appa-
rat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .6
Åtgärder vid störningar. . . . . . . SV . . .7
Specialtillbehör. . . . . . . . . . . . . SV . . .7
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . SV . . .7
Hantera uttjänade apparater
och batterier på ett miljövänligt
sätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .8
Bäste kund,
Läs bruksanvisning i original
innan aggregatet används
första gången, följ anvisningarna och
spara driftsanvisningen för framtida
behov, eller för nästa ägare.
Maskinen levereras i två olika utföran-
den.
WV 50
WV 50 plus inkl. sprayflaska med tork-
tillbehör och koncentrat för fönsterren-
göring.
Ändamålsenlig användning
Använd denna batteridrivna
apparat endast för privat
bruk, för rengöring av fuktiga,
släta ytor som fönster, speg-
lar eller kakel. Damm får ej
sugas upp.
Apparaten är ej lämplig för att
suga upp större mängder
vätska från horisontala ytor
t.ex. från ett glas som tippat
omkull (max. 25 ml).
Använd denna apparat en-
dast tillsammans med sed-
vanliga förnsterrengörings-
medel (ingen alkohol, inget
textilrengöringsmedel).
Vi rekommenderar: Koncen-
trat för fönsterrengöring från
KÄRCHER (se kapitel "Speci-
altillbehör").
Använd endast apparaten till-
sammans med tillbehör och
reservdelar som har god-
känts av KÄRCHER.
All annan användning betraktas
som ej föreskriftsmässig. Tillver-
karen ansvarar inte för skador
som orsakats av sådan använd-
ning; användaren bär ensam an-
svaret.
Säkerhetsanvisningar
Denna apparat är ej avsedd
att användas av personer
med begränsade psykiska,
sensoriska eller mentala
egenskaper eller som saknar
erfarenhet och/eller kunskap
att hantera den, såvida de
inte befinner sig under upp-
sikt av en person ansvarig för
deras säkerhet eller har fått
anvisningar från en sådan
person om hur apparaten ska
användas och har förstått vil-
ka faror som kan uppstå vid
användningen av apparaten.
Barn får endast använda ap-
paraten om de är över 8 år
gamla och om de befinner sig
under uppsikt av en person
ansvarig för deras säkerhet
eller har fått anvisningar från
en sådan person om hur ap-
paraten ska användas och
har förstått vilka faror som
– 3
SV
57

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?