Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Tartalomjegyzék

Magyar

Rendeltetésszerű használat. . . HU . . .3
Biztonsági tanácsok . . . . . . . . . HU . . .3
Üzembevétel . . . . . . . . . . . . . . HU . . .5
Munka befejezése / készülék
tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . HU . . .6
Segítség üzemzavar esetén. . . HU . . .7
Különleges tartozékok . . . . . . . HU . . .7
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . HU . . .7
A használt készülék és az akku-
mulátor eltávolítása . . . . . . . . . HU . . .8
Tisztelt Vásárló,
A készülék első használata
előtt olvassa el ezt az eredeti
használati utasítást, ez alapján járjon
el és tartsa meg a későbbi használatra
vagy a következő tulajdonos számára.
A készülék 2 különböző kivitelben ke-
rül szállításra.
WV 50
WV 50 plus törlő rátétes permetező
palackkal és ablaktisztító koncentrá-
tummal
Rendeltetésszerű használat
Csak privát használatra alkal-
mazza ezt az akkuval műkö-
dő készüléket, nedves, sima
felületek, mint ablak, tükör
vagy csempék tisztításához.
Nem szabad port felszívni ve-
le.
A készülék nem alkalmas na-
gyobb mennyiségű folyadék
felszívására vízszintes felüle-
tekről pl. felborult vizes po-
hárból (max. 25 ml).
Ezt a készüléket csak hagyo-
mányos ablaktisztítószerrel
(ne spiritusszal, ne habtisztí-
tóval) együtt használja.
88
Ajánljuk: Az ablaktisztító
koncentrátumot a KÄR-
CHERtől (lásd a „Különleges
tartozék" fejezetet).
A készüléket csak a KÄR-
CHER által engedélyezett
tartozékokkal és pótalkatré-
szekkel használja.
Minden ezen túlmenő használat
nem rendeltetésszerű haszná-
latnak minősül. Az ebből szár-
mazó károkért a gyártó nem vál-
lal felelősséget; a kockázatot
ezért egyedül a felhasználó vi-
seli.
Biztonsági tanácsok
Ez a készülék nem alkalmas
arra, hogy korlátozott fizikai,
érzékelő vagy szellemi ké-
pességgel rendelkező vagy
tapasztalat és/vagy ismeret
hiányában lévő személyek
használják, kivéve, ha a biz-
tonságukért felelős személy
felügyeli őket, vagy betanítot-
ták őket a készülék használa-
tára és megértették az ebből
eredő veszélyeket.
Gyermekek a készüléket
csak akkor használhatják, ha
8 év felettiek, és ha a bizton-
ságukért felelős személy fel-
ügyeli őket, vagy ha megtaní-
tották őket a készülék hasz-
nálatára és megértették az
ebből eredő veszélyeket.
Gyermekeknek nem szabad
a készülékkel játszani!
– 3
HU

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?