Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Rengøringen og vedligehol-
delsen må ikke gennemføres
af børn uden overvågning.
Der må ikke sættes genstand
i ventilationsåbningerne.
Sprøjtestrålen må ikke sprøj-
tes i øjnene.
Sprøjtestrålen må ikke direk-
te rettes imod komponenter
som indeholder elektriske de-
le, som f.eks den indvendige
del af ovne.
Før brugen på sensitive (høj-
glans) overflader skal mikrofi-
ber-viskepuden testes på et
ikke synligt sted.
Henvisninger til batterier
Fare for kortslutning! Stik
ingen ledende genstande
(f.eks. skruetrækker eller lig-
nende) ind i opladebøsnin-
gen.
Opladningen af akkuer er kun
tilladt med vedlagte original
opladeapparat eller oplade-
apparater som blev godkendt
af KÄRCHER.
Henvisninger til opladeap-
paratet
Ved synlige skader skal opla-
deapparatet med opladekab-
let omgående erstattes med
originale parter.
Opladeren må kun bruges og
opbevares i tørre rum, omgi-
velsestemperatur 5 - 40° C.
Rør aldrig ved netstikket med
våde hænder.
46
Henvisninger til transpor-
ten
Akkumulatoren er afprøvet
iht. til alle relevante forskrifter
til international transport og
må transporteres/fremsen-
des.
Miljøbeskyttelse
Emballagen kan genbruges.
Smid ikke emballagen ud sam-
men med det almindelige hushold-
ningsaffald, men aflever den til gen-
brug.
Brugte maskiner indeholder vær-
difulde materialer og stoffer, der
skal recycles, og som ikke må
komme ud i naturen. Maskinen og bat-
teriet må derfor ikke bortskaffes i nor-
malt affald. De kan bortskaffes gratis
via lokale genbrugsstationer.
Henvisninger til indholdsstoffer
(REACH)
Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer
finder du på:
www.kaercher.com/REACH
Symbolerne i driftsvejledningen
Risiko
En umiddelbar truende fare,
som kan føre til alvorlige person-
skader eller død.
Advarsel
En muligvis farlig situation, som
kan føre til alvorlige personska-
der eller til død.
Forsigtig
En muligvis farlig situation, som
kan føre til personskader eller til
materialeskader.
– 4
DA

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?