Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
nej dostali pokyny, ako sa má
prístroj používať, a pochopili
nebezpečenstvá vychádzajú-
ce z prístroja.
Deti sa nesmú hrať s prístro-
jom.
Deti by mali byť pod dozorom,
aby sa zabezpečilo, že sa s
prístrojom nebudú hrať.
Deti nemôžu vykonávať čiste-
nie a užívateľskú údržbu bez
dohľadu dospelej osoby.
Do vetracej drážky nestrkajte
žiadne predmety.
Nestriekajte do očí.
Nestriekajte priamo na pre-
vádzkový prostriedok, ktorý
obsahuje elektrické kon-
štrukčné diely, ako je napr.
vnútorný priestor pecí.
Pred použitím na citlivom (vy-
soko lesklý) povrchu preskú-
šajte utierku z mikrovlákien
na neviditeľnom mieste.
Pokyny k batérii
Nebezpečie vzniku skratu!
Do nabíjacej objímky nestr-
kajte žiadne vodivé predmety
(napr. skrutkovač alebo po-
dobne).
Nabíjanie batérie je povolené
len v priloženej originálnej na-
bíjačke alebo v nabíjačkách
schválených spoločnosťou
KÄRCHER.
Pokyny pre nabíjačku
Pri viditeľnom poškodení na-
bíjačky s nabíjacím káblom ju
neodkladne vymeňte za origi-
nálny diel.
Nabíjačku používajte a skla-
dujte len v suchých priesto-
roch, okolitá teplota 5 - 40° C.
Nikdy sa nedotýkajte sieťovej
zástrčky vlhkými rukami.
Pokyny pre prepravu
Batéria je preskúšaná podľa
príslušných predpisov pre
medzinárodnú prepravu a
smie sa prepravovať alebo
odoslať.
Ochrana životného prostredia
Obalové materiály sú recyklova-
teľné. Obalové materiály láskavo
nevyhadzujte do komunálneho
odpadu, ale odovzdajte ich do
zberne druhotných surovín.
Staré prístroje obsahujú materiály
a látky, ktoré sa nesmú dostať do
životného prostredia. Prístroj a
akumulátory, ktoré sa v ňom na-
chádzajú, sa nemôžu likvidovať
spolu s domovým odpadom. Lik-
vidácia sa môže vykonať bezplat-
ne prostredníctvom miestnych
vratných miest alebo zberných
miest starých prístrojov.
Pokyny k zloženiu (REACH)
Aktuálne informácie o zložení nájdete
na:
www.kaercher.com/REACH
Symboly v návode na obsluhu
Nebezpečenstvo
Pri bezprostredne hroziacom
nebezpečenstve, ktoré spôsobí
vážne zranenia alebo smrť.
Pozor
V prípade nebezpečnej situácie
by mohla viesť k vážnemu zra-
neniu alebo smrti.
– 4
SK
119

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?