Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Na děti je třeba dohlížet, aby
bylo zajištěno, že si se zaříze-
ním nebudou hrát.
Čištění a údržbu přístroje ne-
smí provádět děti bez dozoru.
Do větracích štěrbin nevklá-
dejte předměty.
Postřikovacím paprskem si
nestříkejte do očí.
Stříkacím paprskem nemiřte
na provozní prostředky obsa-
hující elektrické konstrukční
prvky, jako například do vnitř-
ního prostoru pece.
Před použitím na choulosti-
vých površích (s vysokým
leskem) vyzkoušejte stírací
polštářek z mikrovláken na
méně viditelném místě.
Pokyny k akumulátoru
Riziko zkratu! Do nabíjecí
zdířky nezasunujte vodivé
předměty (např. šroubovák
nebo podobné).
Akumulátor se smí nabíjet
pouze přiloženou originální
nabíječkou nebo nabíječkou
schválenou společností
KÄRCHER.
Pokyny k nabíječce
Nabíječku s nabíjecím kabe-
lem při viditelném poškození
neprodleně vyměňte za origi-
nální náhradní díl.
Nabíječku používejte a uklá-
dejte jen v suchých prosto-
rách s teplotou prostředí v in-
tervalu 5 - 40° C.
Nikdy se nedotýkejte síťové-
ho kabelu mokrýma rukama.
Pokyny k přepravě
Akumulátor je otestován způ-
sobem odpovídajícím rele-
vantních předpisům pro mezi-
národní přepravu a smí být
převážen / zasílán.
Ochrana životního prostředí
Obalové materiály jsou recyklo-
vatelné. Obal nezahazujte do do-
mácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k
opětovnému zužitkování.
Staré přístroje obsahují hodnotné
recyklovatelné materiály a látky,
které se nesmí dostat do životní-
ho prostředí. Přístroj a zabudovaný
akumulátor tudíž nesmíte likvidovat v
domovním odpadu. Likvidaci můžete
provést bezplatně prostřednictvím
místních vratných a sběrných systémů.
Informace o obsažených látkách
(REACH)
Aktuální informace o obsažených lát-
kách naleznete na adrese:
www.kaercher.com/REACH
Symboly použité v návodu k
obsluze
Nebezpečí!
Pro bezprostředně hrozící ne-
bezpečí, které vede k těžkým fy-
zickým zraněním nebo k smrti.
Upozornění
Pro potencionálně nebezpeč-
nou situaci, která by mohla vést
k těžkým fyzickým zraněním
nebo k smrti.
Pozor
Pro potencionálně nebezpeč-
nou situaci, která může vést k
– 4
CS
95

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?