Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 144

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Laste üle peab olema järele-
valve tagamaks, et nad sead-
mega ei mängiks.
Puhastamist ja kasutajahool-
dust ei tohi teostada lapsed
ilma järelevalveta.
Ärge torgake õhutusavades-
se esemeid.
Piserdusjuga ei tohi silma
pritsida.
Ärge suunake piserdusjuga
otse töövahenditele, mis si-
saldavad elektrilisi kompo-
nente, nt ahjude sisemusse.
Enne kasutamist tundlikel (tu-
geva läikega) pindadel testi-
ge mikrokiud-pühkimispad-
jandit mõnes varjatud kohas.
Märkusi aku kohta
Lühise oht! Elektrit juhtivaid
esemeid (nt kruvikeerajat või
muud sarnast) ei tohi laadi-
mispuksi torgata.
Aku laadimine on lubatud ai-
nult juuresoleva originaallaa-
duriga või mõne KÄRCHERi
poolt heakskiidetud laadimis-
seadmega.
Märkusi laaduri kohta
Kui märkate, et laadimiskaab-
liga laadimisseade on vigas-
tatud, tuleb need koheselt ori-
ginaalosaga asendada.
Kasutage ja ladustage laadu-
rit ainult kuivades ruumides,
ümbritsev temperatuur 5 -
40°C.
Ärge kunagi puudutage võr-
gupistikut märgade kätega.
144
Märkusi transpordi kohta
Akut on kontrollitud vastavalt
asjaomastele rahvusvahelist
transportimist käsitlevatele
määrustele ning seda on lu-
batud transportida / saata.
Keskkonnakaitse
Pakendmaterjalid on taaskasuta-
tavad. Palun ärge visake paken-
deid majapidamisprahi hulka,
vaid suunake need taaskasutus-
se.
Vanad seadmed sisaldavad väär-
tuslikke materjale ja aineid, mida
on võimalik suunata korduvkasu-
tusse ning mis ei tohi sattuda
keskkonda. Seetõttu ei ole luba-
tud kõrvaldada seadet ja selle
akut majapidamisjäätmetena.
Kõrvaldamine on võimalik tasuta
kohalike tagastus- ja kogumis-
süsteemide kaudu.
Märkusi koostisainete kohta
(REACH)
Aktuaalse info koostisainete kohta leia-
te aadressilt:
www.kaercher.com/REACH
Kasutusjuhendis olevad
sümbolid
Oht
Vahetult ähvardava ohu puhul,
mis toob kaasa raskeid kehavi-
gastusi või surma.
Hoiatus
Võimaliku ohtliku olukorra pu-
hul, mis võib põhjustada raskeid
kehavigastusi või surma.
Ettevaatust
Võimaliku ohtliku olukorra pu-
hul, mis võib põhjustada kergeid
vigastusi või materiaalset kahju.
– 4
ET

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?