Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 107

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
czeństwo lub otrzymały od
niej wskazówki na temat użyt-
kowania urządzenia i zrozu-
miały zaistniałe wskutek tego
zagrożenia.
Dzieci nie mogą się bawić
tym urządzeniem.
Dzieci powinny być nadzoro-
wane, żeby zapewnić, iż nie
bawią się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja
nie może być przeprowadza-
na przez dzieci bez nadzoru.
Nie wprowadzać żadnych
przedmiotów do szczelin
wentylacyjnych.
Strumienia natryskowego nie
kierować do oczu.
Nie kierować strumienia na-
tryskowego bezpośrednio na
środki robocze, które zawie-
rają podzespoły elektryczne,
np. wnętrza pieców.
Przed użyciem na wrażliwych
(wysokopołyskowych) po-
wierzchniach ściereczek z
weluru pluszowego przete-
stować na niewidocznym
miejscu.
Wskazówki dotyczące akumu-
latora
Niebezpieczeństwo spięcia
elektrycznego! Do gniazda
ładowania nie wkładać żad-
nych przedmiotów przewo-
dzących (np. śrubokręta itp.).
Ładowanie akumulatora dozwo-
lone jest tylko przy użyciu dołą-
czonej oryginalnej ładowarki lub
ładowarek dopuszczonych
przez firmę KÄRCHER.
Wskazówki dotyczące łado-
warki
W przypadku widocznego
uszkodzenia ładowarkę z
kablem do ładowania nie-
zwłocznie wymienić na orygi-
nalną część.
Używać ładowarkę tylko w
suchych pomieszczeniach,
temperatura otoczenia 5 -
40°C.
Nigdy nie dotykać kabla sie-
ciowego mokrą dłonią.
Wskazówki dotyczące
transportu
Akumulator został sprawdzo-
ny zgodnie z obowiązującymi
przepisami przewozów mię-
dzynarodowych i można go
transportować / wysłać.
Ochrona środowiska
Materiały użyte do opakowania na-
dają się do recyklingu. Opakowa-
nia nie należy wrzucać do zwykłych
pojemników na śmieci, lecz do po-
jemników na surowce wtórne.
Zużyte urządzenia cenne materiały i
surowce, które można poddać recy-
klingowi i które nie mogą przedostać
się do środowiska naturalnego.
Urządzenia i znajdującego się w nim
akumulatora nie można wyrzucać do
śmieci domowych. Utylizacji można
dokonać bezpłatnie poprzez lokalnie
dostępne punkty zdawcze i zbiorcze.
Wskazówki dotyczące składników
(REACH)
Aktualne informacje dotyczące skład-
ników znajdują się pod:
www.kaercher.com/REACH
– 4
PL
107

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?