Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 66

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Puhdistustyön aloitus
Puhdistus suihkutuspulloa ja
pyyhinsuutinta käyttäen*
*varusteista riippuen
Kuva
Levitä puhdistusainetta pullon suih-
kutusvipua painamalla tasaisesti
koko pinnalle, irrota sitten lika pyy-
hintyynyllä.
Huomautus: Pese moppi tarvitta-
essa virtaavassa vedessä!
Kuva
Kytke laite päälle, lataus- /käyttö-
näyttö palaa jatkuvasti.
Tärkeää: Varmista ennen käyttämistä,
että pyyhintähuulissa ei ole likaantu-
mia.
Suorita puhdistusnesteen imurointi
vetämällä laitetta ylhäältä alas.
Huomautus: Vaikeasti saavutetta-
vissa olevat pinnat voidaan imuroi-
da sekä poikkisuuntaan että myös
pään yläpuolelta (rajoitettu määrä).
Ohjeet:
Kun akun jännite pienenee, lataus- /
käyttönäyttö alkaa hitaasti vilkkua ja
laite kytkeytyy jonkin ajan kuluttua pois
päältä. Lataa akku tällaisessa tapauk-
sen sattuessa uudelleen.
Kuin suihkutuspulloa käytetään, laite
voi olla kytkettynä pois päältä. Tämä li-
sää huomattavasti yhden akkulatauk-
sen käyttöaikaa.
Puhdistus ilman
suihkutuspulloa
Levitä puhdistusainetta tavalliseen
tapaan valmistajan ohjeiden mu-
kaan ja irrota lika.
Muita puhdistustapoja, kuten "Puh-
distus ruihkutuspullolla ja pyyhki-
missuuttimella", kuva
66
Kuva
Kun likavesisäiliön maks. täyttömäärä
(merkintä) on saavutettu, tyhjennä säi-
liö.
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
Huomio: Peruslaitteessa on
sähköisiä rakenneosia, älä puh-
dista sitä juoksevassa vedessä!
.
– 6
FI
Työskentelyn
keskeyttäminen
Kytke laite pois päältä ja aseta laite
jalustalle (parkkeerauspaikkaan).
Säiliön tyhjennys
puhdistustyön aikana
Kytke laite pois päältä.
Vedä likavesisäiliön sulkimesta ja
tyhjennä säiliö.
Sulje likavesisäiliön suljin.
Työn lopetus / laitteen
puhdistus
Kytke laite pois päältä.
Vapauta ensin imusuulakkeen luki-
tus ja poista suulake erottimesta,
vapauta sitten erottimen lukitus ja
poista myös erotin.
Puhdista erotin ja imusuulake juok-
sevassa vedessä (eivät sovellu
puhdistettavaksi pesukoneessa).
Poista likavesisäiliö, kierrä sulkijaa
ja vedä ulos.
Tyhjennä säiliö huuhtele vedellä
puhtaaksi. Sulje säiliö uudelleen.
Vedä pyyhinpeite irti suihkutuspullos-
ta ja pese juoksevassa vedessä.
Pyyhinpeitteen voi pestä pesuko-
neessa maks. 60°C (ilman pehmen-
nyshuuhteluaineen käyttämistä).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?