Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 138

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Опазване на околната среда
Опаковъчните материали мо-
гат да се рециклират. Моля не
хвърляйте опаковките при до-
машните отпадъци, а ги пре-
дайте на вторични суровини с
цел повторна употреба.
Старите уреди съдържат ценни
материали, подлежащи на ре-
циклиране, които не бива да по-
падат в околната среда. Пора-
ди това уредът и съдържащите
се в него акумулиращи батерии
не бива да бъдат отстранявани
заедно с домашните отпадъци.
Отстраняването като отпадък
може да се извършва безплат-
но с наличните системи за връ-
щане и събиране.
Указания за съставките (REACH)
Актуална информация за съставки-
те ще намерите на:
www.kaercher.com/REACH
Символи в Упътването за
работа
Опасност
За непосредствено грозяща
опасност, която води до
тежки телесни повреди или
до смърт.
Предупреждение
За възможна опасна ситуа-
ция, която би могла да дове-
де до тежки телесни повреди
или смърт.
Внимание
За възможна опасна ситуа-
ция, която би могла да дове-
де до леки телесни повреди
или материални щети.
138
Пускане в експлоатация
Описание на уреда
При разопаковане проверете дали в
опаковката липсват принадлежнос-
ти от окомплектовката или има по-
вредени елементи. При повреди при
транспорта уведомете търговеца, от
когото сте закупили уреда.
Виж изображенията на страница 2
Фигура
WV 50
1 Зарядно устройство със зареж-
дащ кабел
2 Основен уред
3 Букса за зареждане
4 Индикация за зареждане / екс-
плоатация
5 Краче
6 Ръкохватка
7 Ключ на уреда (Включване/Из-
ключване)
8 Резервоар за мръсна вода, сва-
лящ се
9 Закопчалка, резервоар за мръс-
на вода
10 Сепаратор
11 Деблокиране, сепаратор
12 Приставка с изсмукващи фаски
13 Деблокиране, всмукателна дюза
WV 50 plus *
14 Аерозолна бутилка
15 Лост за впръскване
16 Наставка за бърсане
17 Фиксиращ пръстен за наставка за
бърсане
18 Микрофазерна кърпа за почист-
ване
19 Концентрат за почистване на
прозорци
* според окомплектовката
– 5
BG

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?