Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Vsebinsko kazalo
Slovenšina
Namenska uporaba . . . . . . . . . SL . . .3
Varnostna navodila. . . . . . . . . . SL . . .3
Zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL . . .5
Zaključek dela / Čiščenje napra-
ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SL . . .6
Pomoč pri motnjah . . . . . . . . . . SL . . .7
Poseben pribor. . . . . . . . . . . . . SL . . .7
Tehnični podatki . . . . . . . . . . . . SL . . .7
Odstranitev stare naprave in
akumulatorske baterije . . . . . . . SL . . .8
Spoštovani kupec,
Pred prvo uporabo Vaše na-
prave preberite to originalno
navodilo za uporabo, ravnajte se po
njem in shranite ga za morebitno ka-
snejšo uporabo ali za naslednjega la-
stnika.
Naprava se dobavlja v 2 različnih iz-
vedbah.
WV 50
WV 50 plus vključno s pršilno stekleni-
co z nastavkom za brisanje in koncen-
tratom čistila za steklo
Namenska uporaba
To napravo na akumulator-
sko baterijo uporabljajte iz-
ključno v privatne namene, za
čiščenje vlažnih, gladkih po-
vršin kot so okna, ogledala ali
ploščice. Vsesati se ne sme
nobenega prahu.
Naprave ni primerna za sesa-
nje večjih količin tekočin z vo-
doravnig površin npr. iz prevr-
njenega kozarva (max. 25
ml).
Uporabljajte to napravo le v
povezavi z običajnimi čistilni-
mi sredstvi za steklo (ne špi-
rit, ne čistilna pena).
100
Priporočamo: koncentrat či-
stila za steklo podjetja KÄR-
CHER (glejte poglavje „Po-
sebni pribor").
To napravo uporabljajte le s
priborom in nadomestnimi
deli, ki jih je dovolilo podjetje
KÄRCHER.
Vsaka uporaba izven teh okvir-
jev velja kot nenamenska. Proi-
zvajalec ne odgovarja za tako
nastalo škodo; tveganje nosi iz-
ključno uporabnik.
Varnostna navodila
Ta naprava ni namenjena
uporabi oseb z omejenimi fi-
zičnimi, senzoričnimi ali du-
ševnimi sposobnostmi ali po-
manjkljivimi izkušnjami in/ali
pomanjkljivim znanjem, razen
če jih nadzoruje oseba, pri-
stojna za njihovo varnost, ali
so od nje prejeli navodila,
kako napravo uporabljati, ter
so razumeli nevarnosti, ki iz
tega izhajajo.
Otroci smejo napravo upora-
bljati le, če so stari nad 8 let in
jih nadzoruje oseba, pristojna
za njihovo varnost, ali so od
nje prejeli navodila, kako na-
pravo uporabljati, ter so razu-
meli nevarnosti, ki iz tega iz-
hajajo.
Otroci se z napravo ne smejo
igrati.
Nadzorujte otroke, da zagoto-
vite, da se z napravo ne igra-
jo.
– 3
SL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?