Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Spis treści

Polski

Użytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . PL . . .3
Wskazówki bezpieczeństwa. . . PL . . .3
Uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . PL . . .5
Zakończenie pracy / wyczysz-
czenie urządzenia . . . . . . . . . . PL . . .7
Usuwanie usterek. . . . . . . . . . . PL . . .7
Wyposażenie specjalne . . . . . . PL . . .7
Dane techniczne . . . . . . . . . . . PL . . .8
Zużyte urządzenie i akumulato-
ry poddać utylizacji. . . . . . . . . . PL . . .8
Szanowny Kliencie!
Przed pierwszym użyciem
urządzenia należy przeczy-
tać oryginalną instrukcję obsługi, po-
stępować według jej wskazań i zacho-
wać ją do późniejszego wykorzystania
lub dla następnego użytkownika.
Urządzenie dostarczane jest w 2 róż-
nych wersjach.
WV 50
WV 50 plus włącznie z butlą natrysko-
wą z nasadką ścierającą i koncentra-
tem do czyszczenia okien
Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Niniejsze urządzenie na bate-
rie należy używać wyłączenie
do celów prywatnych, do
czyszczenia wilgotnych, gład-
kich powierzchni, takich jak
okna, lustra lub płytki. Nie
można zasysać kurzu.
Urządzenie nie nadaje się do
zasysania większych ilości
cieczy z poziomych po-
wierzchni np. z przewróconej
szklanki (maks. 25 ml).
106
Urządzenie to musi być uży-
wane tylko w połączeniu ze
zwykłymi środkami do czysz-
czenia okien (żaden spirytus
ani oczyszczacz pianowy).
Polecamy: Koncentrat do
czyszczenia okien firmy KÄR-
CHER (patrz rozdział „Wypo-
sażenie specjalne").
Urządzenie należy stosować
tylko z akcesoriami i częścia-
mi zamiennymi dopuszczony-
mi przez firmę KÄRCHER.
Każde inne zastosowanie jest
niezgodne z przeznaczeniem.
Producent nie odpowiada za wy-
nikające z tego szkody; ryzyko
ponosi jedynie użytkownik.
Wskazówki
bezpieczeństwa
Niniejsze urządzenie nie jest
przewidziane do użytkowania
przez osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych,
sensorycznych lub mental-
nych albo takie, którym bra-
kuje doświadczenia i/lub wie-
dzy na temat jego używania,
chyba że są one nadzorowa-
ne przez osobę odpowie-
dzialną za ich bezpieczeń-
stwo i otrzymały od niej wska-
zówki na temat użytkowania
urządzenia oraz istniejących
zagrożeń.
Dzieci mogą użytkować urzą-
dzenie tylko wtedy, gdy mają
ponad 8 lat i gdy są one nad-
zorowane przez osobę odpo-
wiedzialną za ich bezpie-
– 3
PL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?