Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Indholdsfortegnelse

Dansk

Bestemmelsesmæssig anven-
delse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA . . .3
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . DA . . .3
Ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . DA . . .5
Afslutte arbejdet / rense maski-
nen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA . . .6
Hjælp ved fejl . . . . . . . . . . . . . . DA . . .7
Ekstratilbehør . . . . . . . . . . . . . . DA . . .7
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . DA . . .7
Bortskaffe elektronisk affald og
batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . DA . . .8
Kære kunde
Læs original brugsanvisning
inden første brug, følg anvis-
ningerne og opbevar vejledningen til
senere efterlæsning eller til den næste
ejer.
Maskinen kommer i to forskellige mo-
deller.
WV 50
WV 50 plus inkl. sprøjteflaske med
med viskekomponent og koncentreret
vinduesvask
Bestemmelsesmæssig
anvendelse
Denne batteridrevne maskine
er kun beregnet til privat brug,
til rengøring af fugtige, glatte
overflader som vinduer, spejl
eller fliser. Der må ikke opsu-
ges støv.
Maskinen er ikke egnet til op-
sugning af større mængder
væske fra vandrette overfla-
der, f.eks væsker fra et væltet
drikkeglas (max. 25 ml).
Maskinen må kun bruges i
forbindelse med gængse vin-
duesvask (ingen spiritus, in-
gen skumrenser).
Vi anbefaler: Koncentreret
vinduesvask fra KÄRCHER
(se kapitel "Ekstratilbehør").
Brug kun denne støvsuger
med tilbehør og reservedele,
der er godkendt af KÄR-
CHER.
Enhver anvendelse, der går her-
udover, gælder som ikke-be-
stemmelsesmæssig. Producen-
ten er ikke ansvarlig for skader,
der måtte opstå som følge heraf;
risikoen er brugerens alene.
Sikkerhedsanvisninger
Apparatet er ikke beregnet til
at blive brugt af personer (in-
klusive børn), hvis fysiske,
sensoriske eller åndelige ev-
ner er indskrænket eller af
personer med manglende er-
faring og/eller kendskab med
mindre disse personer over-
våges af en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed,
eller blev trænet i apparatets
håndtering og de evt. resulte-
rende farer.
Børn må kun bruge appara-
tet, hvis de er over 8 år under
opsyn af en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed,
eller hvis de blev indlært/træ-
net i brugen af apparatet og
de evt. resulterende farer.
Børn må ikke lege med appa-
ratet.
Børn skal være under opsyn
for at sørge for, at de ikke le-
ger med maskinen.
– 3
DA
45

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?