Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Darbo pradžia
Valymas su purkštuvu ir
plaunamuoju antgaliu *
* priklauso nuo įrangos
Paveikslas
Norėdami užpurkšti valomosios
priemonės, paspauskite purkštuvo
svirtį ir tolygiai apipurkškite valomą
paviršių. Po to nuvalykite nešvaru-
mus plaunamuoju padu.
Nurodymai: Jeigu reikia, padą iš-
skalaukite po tekančiu vandeniu!
Paveikslas
Įjunkite prietaisą, įkrovos lygio / dar-
bo režimo indikatorius žiba neper-
traukimai.
Svarbu: Prieš naudojimą užtikrinkite,
kad ant nubrauktuvo nėra nešvarumų.
Nusiurbkite valomąjį skystį traukda-
mi prietaisą iš viršaus į apačią.
Nurodymai: Išsieikvojant baterijai,
iš lėto ima mirksėti įkrovos lygio /
darbo režimo indikatorius ir po tam
tikro laiko prietaisas įsijungia (ribota
visuma).
Pastabos:
Išsieikvojant baterijai, iš lėto ima mirk-
sėti įkrovos lygio / darbo režimo indika-
torius ir po tam tikro laiko įrenginys iš-
sijungia. Tokiu atveju įkraukite bateriją.
Kol naudojate purkštuvą, įrenginį galite
išjungti. Taip užtikrinsite žymiai ilgesnį
baterijos naudojimo laiką.
Valymas be purkštuvo
Vadovaudamiesi gamintojo nurody-
mais, įprastu būdu uždėkite valo-
mosios priemonės ant reikiamo pa-
viršiaus ir nuvalykite nešvarumus.
Kiti veiksmai yra tokia pat, kaip vyk-
dant procedūrą „Valymas purkštuvu
ir plaunamuoju antgaliu", pav.
158
Darbo nutraukimas
Paveikslas
Įrenginį išjunkite ir pastatykite ant
kojelės (stovėjimo padėtis).
Talpyklos ištuštinimas
Pasiekę didžiausią leistiną užteršto
vandens bako užpildymo lygį, ištuštin-
kite baką.
Paveikslas
Išjunkite prietaisą.
Paveikslas
Ištraukite užteršto vandens bako
kamštį ir išpilkite visą skystį.
Uždarykite užteršto vandens baką.
Darbo pabaiga / prietaiso
Paveikslas
Išjunkite prietaisą.
Paveikslas
Iš pradžių atblokuokite siurbimo
antgalį ir nuimkite nuo atskyriklio, o
po to atblokuokite ir taip pat nuimki-
te atskyriklį.
Atskyriklį ir siurbimo antgalį nuplau-
kite po tekančiu vandeniu (jie nepri-
taikyti plauti indaplovėje).
Paveikslas
Dėmesio: Pagrindinėje prietai-
so dalyje yra elektros dalių, todėl
neplaukite jos tekančio vandens
srove!
Nuimkite užteršto vandens baką ir
pasukite bei ištraukite kamštį.
Ištuštinkite baką ir išskalaukite jį
vandeniu. Vėl užkimškite baką.
Nuimkite nuo purkštuvo šluostę ir
išplaukite po tekančiu vandeniu.
Šluostę galite plauti ir skalbimo ma-
.
šinoje iki 60 °C temperatūroje (ne-
naudokite minkštiklio).
– 6
LT
dirbant
valymas

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?