Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Inhoud

Nederlands

Doelmatig gebruik . . . . . . . . . . NL . . .3
Veiligheidsinstructies . . . . . . . . NL . . .3
Ingebruikneming. . . . . . . . . . . . NL . . .5
Werk beëindigen / apparaat rei-
nigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . . .7
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . NL . . .7
Bijzondere toebehoren . . . . . . . NL . . .7
Technische gegevens. . . . . . . . NL . . .8
Oud glas en accu verwijderen . NL . . .8
Beste klant,
Lees vóór het eerste gebruik
van uw apparaat deze origi-
nele gebruiksaanwijzing, ga navenant
te werk en bewaar deze voor later ge-
bruik of voor een latere eigenaar.
Het toestel wordt geleverd in twee ver-
schillende uitvoeringen.
WV 50
WV 50 plus incl. spuitfles met veeg-
stuk en geconcentreerd ruitreinigings-
middel
Doelmatig gebruik
Gebruik dat accugedreven
toestel aaleen voor private
doeleinden, voor de reiniging
van vochtige, gladde opper-
vlakken zoals bijvoorbeeld
vensters, spiegels of tegels.
Er mag geen stof opgezogen
worden.
Het toestel is niet geschikt
voor het opzuigen van grote
hoeveelheden vloeistof van
horizontale oppervlakken, bv.
door een omgevallen drink-
glas (max. 25 ml).
Gelieve het toestel alleen te
gebruiken in combinatie met
traditionele ruitreinigingsmid-
delen (geen spiritus, geen
schuimreiniger).
Wij bevelen aan: geconcen-
treerd ruitreinigingsmiddel
van KÄRCHER (zie hoofd-
stuk "Speciale accessoires")
Gebruik voor dit apparaat al-
leen met door KÄRCHER
toegestane accessoires en
onderdelen.
Ieder daarboven uitgaand gebruik
geldt als niet volgens de voor-
schriften. Voor hieruit resulteren-
de schades is de fabrikant niet
aansprakelijk, het risico hiervoor
draagt alleen de gebruiker.
Veiligheidsinstructies
Dit apparaat mag niet gebruikt
worden door personen met be-
perkte fysieke, zintuiglijke of
mentale capaciteiten of met te
weinig ervaring en/of kennis,
tenzij ze onder toezicht staan
van een bevoegde persoon die
instaat voor hun veiligheid of
van die persoon instructies
hebben gekregen over het ge-
bruik van het apparaat en de
daaruit resulterende gevaren
begrijpen.
Kinderen mogen het appa-
raat enkel gebruiken wanneer
ze ouder zijn dan 8 jaar en
onder toezicht staan van een
persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid of van
die persoon instructies heb-
ben gekregen over het ge-
bruik van het apparaat en de
daaruit resulterende gevaren
begrijpen.
– 3
NL
27

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?