Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 125

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Djeca ne smiju obavljati po-
slove održavanja i čišćenja
uređaja bez nadzora.
Ne stavljajte nikakve predme-
te u ventilacijske otvore.
Ne prskajte tekućinu u oči.
Ne usmjeravajte mlaz izravno
na komponente koje sadrže
električne dijelove, kao npr.
unutrašnjost pećnica.
Prije primjene na osjetljivim
površinama (površinama s vi-
sokim sjajem), jastučićem za
brisanje od mikrovlakana pro-
vjerite postojanost materijala
na mjestu koje nije vidljivo.
Napomene o bateriji
Opasnost od kratkog spoja!
Ne stavljajte u utičnicu za pu-
njenje nikakve vodljive pred-
mete, kao npr. izvijače i slično.
Za punjenje baterije u apara-
tu smiju se koristiti samo pri-
ložen originalni punjač ili pu-
njači odobreni od strane
KÄRCHER.
Napomene o punjaču
U slučaju vidljivih oštećenja
bez odlaganja zamijenite pu-
njač s kablom novim original-
nim punjačem.
Punjač koristite i čuvajte
samo u suhim prostorima na
temperaturi od 5 do 40° C.
Strujni utikač nikada ne dodi-
rujte mokrim rukama.
Napomene o prijevozu
Baterija je provjerena u skla-
du s mjerodavnim propisima
za međunarodni transport i
smije se slati odnosno prevo-
ziti.
Zaštita okoliša
Materijali ambalaže se mogu reci-
klirati. Molimo Vas da ambalažu
ne odlažete u kućne otpatke, već
ih predajte kao sekundarne sirovi-
ne.
Stari uređaji sadrže vrijedne ma-
terijale i tvari koje se mogu recikli-
rati i koje ne smiju dospjeti u oko-
liš. Stoga uređaj i bateriju ne smi-
jete odlagati u komunalni otpad.
Odlaganje u otpad može se izve-
sti besplatno preko lokalnih sabir-
nih sustava i reciklažnih centara.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktualne informacije o sastojcima mo-
žete pronaći na stranici:
www.kaercher.com/REACH
Simboli u uputama za rad
Opasnost
Za neposredno prijeteću opa-
snost koja za posljedicu ima teš-
ke tjelesne ozljede ili smrt.
Upozorenje
Za eventualno opasnu situaciju
koja može prouzročiti teške tje-
lesne ozljede ili smrt.
Oprez
Za eventualno opasnu situaciju
koja može prouzročiti lake tjele-
sne ozljede ili materijalnu štetu.
– 4
HR
125

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?