Download  Print this page

Latviešu - Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Satura rādītājs
Latviešu
Noteikumiem atbilstoša lietoša-
na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .3
Drošības norādījumi . . . . . . . . . LV . . .3
Ekspluatācijas sākums. . . . . . . LV . . .5
Darba beigšana / aparāta tīrīša-
na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .6
Palīdzība darbības traucējumu
gadījumā . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .7
Speciālie piederumi . . . . . . . . . LV . . .7
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . LV . . .7
Vecās ierīces un akumulatora
utilizācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .8
Godājamais klient,
Pirms ierīces pirmās lietoša-
nas izlasiet instrukcijas oriģi-
nālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norā-
dījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai
izmantošanai vai turpmākiem lietotā-
jiem.
Aparāts tiek piegādāts 2 dažādos vari-
antos.
WV 50
WV 50 plus, komplektā aerosola pu-
delīte ar mazgāšanas uzgali un logu tī-
rīšanas līdzekļa koncentrātu
Noteikumiem atbilstoša
lietošana
Izmantojiet šo ar akumulatoru
darbināmo aparātu tikai pri-
vātām vajadzībām mitru, glu-
du virsmu, kā, piemēram, lo-
gu, spoguļu vai flīžu tīrīšanai.
Nedrīkst uzsūkt putekļus.
Aparāts nav paredzēts lielāka
daudzuma šķidrumu uzsūk-
šanai no horizontālām virs-
mām, piem., pēc apgāzušās
dzēriena glāzes (maks. 25
ml).
Izmantojiet šo aparātu tikai
kopā ar tirdzniecībā pieeja-
miem logu tīrīšanas līdzek-
ļiem (nevis spirtu, putojošiem
tīrītājiem).
Mēs iesakām: KÄRCHER
logu tīrīšanas līdzekļa kon-
centrātu (skat. nodaļu "Spe-
ciālie piederumi").
Aparātu izmantojiet tikai ar
KÄRCHER atļautajiem piede-
rumiem un rezerves daļām.
Jebkurš pielietojums ārpus mi-
nētā ir uzskatāms par noteiku-
miem neatbilstošu. Par bojāju-
miem, kas radušies tā rezultātā,
ražotājs nenes nekādu atbildī-
bu, risks gulstas tikai un vienīgi
uz lietotāju.
Drošības norādījumi
Šis aparāts nav paredzēts, lai
to lietotu personas ar ierobe-
žotām fiziskām, sensoriskām
un garīgām spējām vai perso-
nas, kurām nav pieredzes un/
vai zināšanu, ja vien viņas uz-
rauga par drošību atbildīgā
persona vai tā dod instrukci-
jas par to, kā jālieto aparāts.
Bērni aparātu drīkst lietot tikai
tad, ja tie ir sasnieguši 8 gadu
vecumu un ja tos uzrauga par
viņu drošību atbildīga perso-
na vai tā dod instrukcijas par
to, kā jālieto aparāts un kuras
apzinās no ierīces izrietošās
bīstamības sekas.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ie-
rīci.
– 3
LV
149

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?