Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 120

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Pozor
V prípade možnej nebezpečnej
situácie by mohla viesť k ľahkým
zraneniam alebo vecným ško-
dám.
Uvedenie do prevádzky
Popis prístroja
Pri vybalení skontrolujte, či z obsahu
obalu nechýba príslušenstvo alebo či
obsah nie je poškodený. Akékoľvek
poškodenia počas prepravy láskavo
oznámte predajcovi.
Ilustrácie – pozri na strane 2
Obrázok
WV 50
1 Nabíjačka s nabíjacím káblom
2 Základný prístroj
3 Nabíjacia objímka
4 Ukazovateľ nabitia / prevádzky
5 Noha stojana
6 Rukovät'
7 Vypínač zariadenia (ZAP/VYP)
8 Nádrž na znečistenú vodu, odobe-
rateľná
9 Uzáver, nádrž na znečistenú vodu
10 Odlučovač
11 Odblokovanie, odlučovač
12 Násada s odťahovacím ústím
13 Odblokovanie, sacia dýza
WV 50 plus *
14 Striekacia fľaša
15 Páčka striekania
16 Umývacia násada
17 Upevňovací krúžok pre umývací
nadstavec
18 Utierka z mikrovlákien
19 Koncentrát na čistenie okien
* vždy podľa vybavenia
120
Montáž zariadenia
Obrázok
Nasúpvajte saciu dýzu na odlučo-
vač, kým hlasne nezaklapne.
Namontujte striekaciu fľašu,
umývaciu násadu a naplňte
ich čistiacim prostriedkom*
* vždy podľa vybavenia
Upozornenie: Dávajte pozor, že pri pr-
vom stlačení rozstrekovacej hlavy vy-
padne transportná poistka.
Montáž umývacej násady
Obrázok
Zo striekacej fľaše odskrutkujte
striekaciu hlavu.
Umývaciu násadu nasaďte na strie-
kaciu hlavu.
Pomocou fixácie zaistite umývaciu
násadu a striekaciu hlavu.
Obrázok
Na umývaciu násadu upevnite
utierku a prichyťte upínacou pás-
kou.
Naplnenie striekacej fľaše
Obrázok
Dodaný koncentrát (1 x 20 ml) napl-
ňte do striekacej fľaše a pomaly na-
plňte fľašu čistou vodou (250 ml
roztoku čistiaceho prostriedku).
Fľašu uzavrite.
Nabíjanie batérie
Obrázok
Nabíjačku zasuňte do vhodnej zá-
suvky.
Zástrčku nabíjacieho kábla zasuňte
na zadnej strane prístroja.
Upozornenie: Počas nabíjania bli-
ká ukazovateľ nabíjania alebo pre-
vádzky. Ak je batéria úplne nabitá,
svieti trvalo.
– 5
SK

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?