Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 52

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Rengjøring og bruksvedlike-
hold skal ikke utføres av barn
uten under tilsyn.
Ikke stikk gjenstander inn i
lufteslissene.
Ikke rett sprøytestrålen mot
øynene.
Ikke rett sprøytestrålen direkte
på driftsmidler som inneholder
elektriske komponenter, som
f.eks. innsiden av ovner.
Før bruk på ømfintlige over-
flater (med høyglans),test mi-
krofibermoppen på et ikke
siktbart sted.
Anvisninger for batteri
Fare for kortslutning! Stikk
ingen ledende gjenstander
(f.eks. skrujern eller lignende)
inn i ladekontakten.
Lading av batteriene skal kun
gjøres med vedlagte originale
ladeapparat eller annet lade-
apparat godkjent av KÄR-
CHER.
Anvisninger for batterilader
Ladeapparat og ladekabel
skal ved synlige skader bare
repareres ved å skifte origi-
naldeler.
Batteriladeren må kun brukes
og oppbevares i tørre rom,
omgivelsestemperatur 5 -
40° C.
Berør aldri støpselet med
våte hender.
Anvisninger for transport.
Batteriet er kontrollert etter
relevante forskrifter for inter-
nasjonal bruk og kan trans-
porteres/sendes.
52
Materialet i emballasjen kan resir-
kuleres. Ikke kast emballasjen i
husholdningsavfallet, men lever
den inn til resirkulering.
Brukte maskiner inneholder verdi-
fulle gjenbrukbare materialer og
stoffer som ikke skal ende opp i
naturen. Maskinen og de inklu-
derte oppladbare batteriene skal
derfor ikke kastes i husholdnings-
avfallet. Avhending kan gjøres
uten kostnader via lokale retur-
og gjenbrukspunkter.
Anvisninger om innhold (REACH)
Aktuell informasjon om stoffene i inn-
holdet finner du under:
www.kaercher.com/REACH
Symboler i bruksanvisningen
Fare
For en umiddelbar truende fare
som kan føre til store person-
skader eller til død.
Advarsel
For en mulig farlig situasjon som
kan føre til store personskader
eller til død.
Forsiktig!
For en mulig farlig situasjon som
kan føre til mindre personskader
eller til materielle skader.
– 4
NO
Miljøvern

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?