Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 152

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Piezīme: Uzlādes procesa laikā
mirgo uzlādes / darba indikators.
Kad akumulators ir pilnībā uzlādē-
jies, tas deg nepārtraukti.
Darba uzsākšana
Tīrīšana ar aerosola pudelīti un
mazgāšanas uzgali*
* atkarībā no aprīkojuma
Attēls
Lai uzklātu tīrīšanas līdzekli, no-
spiediet pudelītes smidzināšanas
sviru un vienmērīgi smidziniet ar
pudelīti, pēc tam notīriet netīrumus
ar mazgāšanas uzliku.
Norāde: Vajadzības gadījumā uzli-
ku izmazgājiet zem tekoša ūdens!
Attēls
Ieslēdziet aparātu, uzlādes / darba
indikators deg nepārtraukti.
Svarīgi: Pirms lietošanas pārliecinie-
ties, vai mazgāšanas mēlītes ir tīras.
Lai nosūktu tīrīšanas šķīdumu, vel-
ciet aparātu no augšpuses uz leju.
Norāde: Grūti pieejamas virmas
var nosūkt gan perpendikulāri, gan
ar galviņu (ierobežotā daudzumā).
Norādes:
Ja akumulatoram ir nepietiekama jau-
da, uzlādes / darba indikators sāk lē-
nām mirgot un aparāts pēc noteikta lai-
ka izslēdzas. Šādā gadījumā ir jāuzlā-
dē akumulators.
Aparātu var izslēgt arī, kamēr aerosola
pudelīte ir ietvarā. Tādējādi ievērojami
pagarinās akumulatora darbības laiks.
Tīrīšana bez aerosola pudelītes
Uzklājiet tīrīšanas līdzekli atbilstoši
ražotāja norādēm ierastā veidā un
ļaujiet netīrumiem izšķīst.
Turpmākā rīcība kā sadaļā "Tīrīša-
na ar aerosola pudelīti un mazgā-
šanas uzgali", skat. attēlu
152
Attēls
Izslēdziet aparātu un novietojiet uz
kājas (stāvēšanas pozīcija).
Tvertnes iztukšošana darba
Ja sasniegts netīrā ūdens tvertnes
maks. uzpildes līmenis (atzīme), lūdzu,
iztukšojiet tvertni.
Attēls
Izslēdziet ierīci.
Attēls
Pavelciet netīrā ūdens tvertnes no-
slēgu un iztukšojiet tvertni.
Aizveriet netīrā ūdens tvertnes no-
slēgu.
Darba beigšana / aparāta
Attēls
Izslēdziet ierīci.
Attēls
Vispirms atbloķējiet sūkšanas
sprauslu un noņemiet no separato-
ra, tad atbloķējiet separatoru un no-
ņemiet arī to.
Notīriet separatoru un sūkšanas
sprauslu zem tekoša ūdens (nav
piemēroti mazgāšanai trauku maz-
gājamā mašīnā).
Attēls
Uzmanību: Pamataparāts satur
elektriskas detaļas, netīriet to
zem tekoša ūdens!
Noņemiet netīrā ūdens tvertni, pa-
grieziet noslēgu un izvelciet ārā.
Iztukšojiet tvertni un izskalojiet ar
ūdeni. Tvertni atkal noslēdziet.
Mazgāšanas uzliku noņemiet no
aerosola pudelītes un izmazgājiet
zem tekoša ūdens. Mazgāšanas
.
uzliku var mazgāt arī veļas mazgā-
– 6
LV
Darbu pārtraukšana
laikā
tīrīšana

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?