Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Innholdsfortegnelse

Norsk

Forskriftsmessig bruk . . . . . . . . NO . . .3
Sikkerhetsanvisninger . . . . . . . NO . . .3
Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .5
Avslutte arbeidet / rengjøre ap-
paratet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .6
Feilretting . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .7
Tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . NO . . .7
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . NO . . .7
Deponere brukt apparat og bat-
teri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO . . .8
Kjære kunde,
Før første gangs bruk av ap-
paratet, les denne originale
bruksanvisningen, følg den og oppbe-
var den for senere bruk eller for overle-
vering til neste eier.
Apparatet blir levert i 2 forskjellige utfø-
relser.
WV 50
WV 50 plus inkl. sprayflaske med tilbe-
hørsdel og konsentrat for vinduspus-
sing.
Forskriftsmessig bruk
Bruk dette batteridrevne ap-
paratet kun for private formål,
for rengjøring av fuktige, glat-
te overflater som vindu, speil
eller keramiske fliser. Det må
ikke suges opp støv.
Apparatet er ikke egnet til å
suge opp større mengder av
væsker fra horisontale over-
flater, f.eks. fra et vannglass
som er falt om.
Benytt dette apparatet kun i
forbindelse med vanlige ren-
gjøringsmidler for vindu (in-
gen alkohol, ingen skumren-
ser).
Vi anbefaler: Konsentbsat
for vinduspussing fra KÄR-
CHER (se kapittel "Ekstraut-
styr").
Apparatet må bare brukes med
reservedeler og tilbehør som
er godkjent av KÄRCHER.
All bruk ut over dette anses som
ikke i tråd med hensikten med
apparatet. Produsenten fraskri-
ver seg ansvar for skader som
skyldes slik bruk - denne risiko-
en hviler på brukeren alene.
Sikkerhetsanvisninger
Dette apparatet er ikke ment
for bruk av personer med re-
duserte fysiske, sensoriske
eller sjelelige evner, eller som
pga. mangel på erfaring og/
eller kunnskap ikke kan be-
nytte apparatet trygt. De skal
da kun bruke apparatet under
oppsyn av en sikkerhetsan-
svarlig person, eller få in-
struksjoner av vedkommende
om bruk av appratet.
Barn skal bare bruke appara-
tet når barnet er over 8 år og
er under oppsyn av en sikker-
hetsansvarlig person, eller får
anvisninger av en person om
hvordan apparatet fungerer
og forstår hva slags farer det
kan medføre.
Barn skal ikke leke med ap-
paratet.
Barn skal holdes under tilsyn
for å sikre at de ikke leker
med apparatet.
– 3
NO
51

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?