Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 168

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Мазмұны
Бұйымды мақсатына сəйкес
қолдану . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK . . .3
Қауіпсіздік туралы нұсқаулар . KK . . .4
Бұйымды іске қосу . . . . . . . . . KK . . .5
Жұмысты бітіру / Бұйымды
тазалау . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK . . .7
Кедергілер болғанда көмек
алу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KK . . .8
Арнайы жабдықтар . . . . . . . . . KK . . .9
Техникалық мағлұматтар . . . . KK . . .9
Қолданылған немесе ескі
бұйымдар мен батареяларды
қалдыққа тапсыру . . . . . . . . . . KK . . .9
Құрметті тұтынушы,
Бұйымды алғашқы қолдану
алдында пайдалану
нұсқауын мұқият оқып шығыңыз,
нұсқауларды орындап, кейінгі
пайдалану үшін немесе осы
аппаратты кейін пайдаланатын
тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.
Бұл бұйым 2 түрлі нұсқада
жеткізіледі.
WV 50
WV 50 plus құрамына жуу
саптамасы бар шашырату шишасы
жəне артқы терезе тазартқыш-
концентрат кіреді
Бұйымды мақсатына
сəйкес қолдану
Батареямен жұмыс
істейтін осы бұйымды тек
қана жеке
мақсаттарыңызда,
терезе, айна немесе
кафель сияқты ылғалды,
тең жерлерді тазалау үшін
қолданыңыз. Шаң
сорғытылмауы тиіс.
168
Бұйым тік жерлерден көп
мөлшердегі сұйық
заттарды, мысалы,
аударылып қалған
ыдыстан (макс. 25 мл)
сорғыту үшін жарамсыз.
Бұл бұйымды тек қана
стандартты терезе
тазалау бұйымдарымен
қолданыңыз (спиртсіз,
көпіршіксіз).
Ұсынғанымыз:: KARCHER
терезе тазартқыш-
концентраты ("Арнайы
жабдықтар" тарауын
қараңыз).
Бұл бұйымды тек қана
KÄRCHER фирмасы
тарапынан рұқсат
етілген қосалқы жəне
қосымша бөлшектерімен
қолданыңыз.
Бұйымды аталған
шектерден шығатын кез
келген қолдану əрекеті
бұйымды мақсатына сай
қолданбау болып есептеледі.
Осының нəтижесінде пайда
болған ақауға өндіруші
жауапты емес, тəуекелді
қолданушы ерекше түрде өз
мойнына алады.
– 3
KK

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?