Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 77

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 77 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
– po kontaktu s cizím tělesem. Zkontrolujte poškození
nůžek na živý plot a nechte je, pokud je to nutné,
opravit.
– když nůžky na živý plot začnou nezvykle vibrovat (ihned
zkontrolovat).
 Zajistěte pevné usazení všech matic, čepů a šroubů, aby
byl zaručen bezpečný pracovní stav nůžek na živý plot.
 Nůžky na živý plot skladujte na suchém, vysoko položeném
nebo uzamčeném místě, mimo dosah dětí.
 Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo
poškozené díly.
 Nepokoušejte se zahradní nářadí opravovat, ledaže máte
nezbytné vzdělání.
 Zajistěte, aby vyměněné díly pocházely od firmy Bosch.
 Jako ochrana proti doteku pro pohybující se střižné nože
jsou nůžky na živý plot vybaveny po jednom ochranném
spínači nožů na každé rukojeti. Pro provoz nůžek na živý
plot se musejí oba spínače současně stisknout. Zahradní
nářadí nepoužívejte, pokud běží, i když není stisknutý
žádný spínač nebo jen jeden spínač.
Elektrická bezpečnost
 Pozor! Před údržbou nebo čištěním zahradní nářadí
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Totéž platí, když
je elektrický kabel poškozený, naříznutý nebo
zamotaný.
 Poté, co byly nůžky na živý plot vypnuty, pohybuje se
nůž ještě několik sekund dále. Pozor! Nedotýkejte se
pohybujícího se nože.
Vaše zahradní nářadí má kvůli bezpečnosti ochrannou izolaci
a nepotřebuje uzemnění. Provozní napětí činí 230 V AC,
50 Hz (pro země mimo EU 220 V, 240 V podle provedení).
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely. Informace
obdržíte ve Vašem autorizovaném zákaznickém servisu.
Smějí se použít pouze prodlužovací kabely konstrukčního
typu H05VV-F nebo H05RN-F.
Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje použít proudový
chránič FI (RCD) s vybavovacím proudem maximálně 30 mA.
Tento proudový chránič FI by měl být před každým použitím
přezkoušen.
Dbejte návodu k obsluze od výrobce prodlužovacího kabelu
nebo kabelového bubnu a též národních předpisů k jejich
používání.
Upozornění pro výrobky prodávané mimo Velkou Británii:
POZOR: pro Vaši bezpečnost je nutné, aby byla zástrčka,
umístěná na zahradním nářadí, spojena s prodlužovacím
kabelem. Spojka prodlužovacího kabelu musí být chráněná
proti stříkající vodě, musí sestávat z gumy nebo být gumou
potažena. Prodlužovací kabel se musí používat s odlehčením
tahu.
Připojovací kabel musí být pravidelně kontrolován na příznaky
poškození a smí se používat pouze v nepoškozeném stavu.
Je-li připojovací kabel poškozený, smí jej opravit pouze v
autorizovaném servisu Bosch.
Bosch Power Tools
Údržba
 Když manipulujete nebo pracujete v oblasti ostrých nožů,
vždy noste zahradní rukavice.
 Zahradní nářadí kontrolujte a opotřebované nebo
poškozené díly pro jistotu nahraďte.
 Stříhací lištu kvůli skladování zahradního nářadí vždy
namažte servisním sprejem.
 Zajistěte pevné usazení všech matic, čepů a šroubů, aby
byl zaručen bezpečný pracovní stav zahradního nářadí.
 Zajistěte, aby vyměněné díly pocházely od firmy Bosch.
Symboly
Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení
návodu k provozu. Zapamatujte si symboly a jejich význam.
Správná interpretace symbolů Vám pomůže elektronářadí
lépe a bezpečněji používat.
Symbol
Význam
Noste ochranné rukavice
Noste ochranné brýle.
Směr pohybu
Zapnutí
Vypnutí
Chraňte se před zásahem elektrickým
proudem.
Dovolené počínání
Zakázané počínání
Příslušenství
Určené použití
Zahradní nářadí je určeno ke stříhání a zastřihávání živých
plotů a keřů v domácích a kutilských zahradách.
Česky | 77
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading