Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 41 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
stande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra
dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et
el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.
 Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
 El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget,
således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadi-
gede dele repareret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til hækkeklippere
 Hold alle legemsdele væk fra kniven. Forsøg ikke at
fjerne afskåret materiale, mens kniven kører, eller at
holde fast i materiale, som skal skæres over. Fjern kun
fastklemt afskåret materiale, når haveværktøjet er
slukket. Få sekunders uopmærksomhed ved brug af hæk-
keklipperen kan føre til alvorlige personskader.
 Bær hækkeklipperen i grebet, når kniven ikke kører.
Hækkeklipperen skal altid være forsynet med en be-
skyttelsesafdækning, når den transporteres eller læg-
ges til opbevaring. Omhyggelig håndtering af haveværk-
tøjet forringer faren for kvæstelser fra kniven.
Bosch Power Tools
 Hold altid kun fast i de isolerede gribeflader på el-værk-
tøjet, da skærekniven kan berøre skjulte strømlednin-
ger eller dets egen ledning. Skæreknivens kontakt med
en spændingsførende ledning kan sætte el-værktøjets me-
taldele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød.
 Hold kablet væk fra snitområdet. Under arbejdet kan
kablet være tildækket af buske og kvas og klippes over ved
et tilfælde.
Ekstra advarselshenvisinnger
 Dette haveværktøj er ikke beregnet til at blive anvendt af
personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale
skavanker eller af personer, der ikke råder over tilstrække-
lig erfaring eller kendskab, medmindre de overvåges af en
person, der sørger for deres sikkerhed, eller denne person
instruerer dem i brugen af dette værktøj.
Hold øje med børn for at forhindre, at de leger med værk-
tøjet.
 Hold altid maskinen fast med begge hænder og sørg for
at stå sikkert under arbejdet. El-værktøjet føres sikkert
med to hænder.
 El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stil-
le.
 Fremmede personer eller dyr skal under arbejdet opholde
sig i en radius på mindst 3 meter væk fra arbejdsområdet.
I arbejdsområdet bærer brugeren ansvaret over for tredje-
mand.
 Tag aldrig fat i hækkeklipperens knivbjælke.
 Lad aldrig børn eller personer, der ikke har gennemlæst
disse instruktioner, anvende hækkeklipperen. Lokale reg-
ler kan bestemme alderen på den person, som må betjene
haveværktøjet.
 Klip aldrig hækken, mens personer, især børn eller kæle-
dyr, er i nærheden.
 Brugeren er ansvarlig for ulykker og skader, der sker på an-
dre mennesker eller deres ejendom.
 Betjen ikke hækkeklipperen med bare fødder eller åbne
sandaler. Bær altid fastsiddende fodtøj og lange bukser.
Det anbefales at bruge faste handsker, skridsikkert fodtøj
og beskyttelsesbriller. Bær ikke løstsiddende tøj eller
smykker, der kan blive fanget af dele, der er i bevægelse.
 Inspicer hækken, der skal klippes, omhyggeligt og fjern alle
tråde og andre fremmedlegemer.
 Kontroller altid før brug, at knivene, knivskruerne og andre
dele på skæreværktøjet hverken er slidte eller beskadige-
de. Arbejd aldrig med beskadiget eller meget slidt skære-
værk.
 Kontroller altid tilslutningsledningen/forlængerledningen
før brug for beskadigelser og skift den efter behov. Beskyt
tilslutningsledningen/forlængerledningen mod varme, olie
og skarpe kanter.
 Gør dig fortrolig med betjeningen af hækkeklipperen, så du
hurtigt kan stoppe den i nødstilfælde.
 Klip kun hækken i dagslys eller i god kunstig belysning.
 Brug aldrig hækkeklipperen, hvis beskyttelsesskærmene
er defekte eller er taget af hækkeklipperen.
Dansk | 41
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading