Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 142

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 142 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
142 | Eesti
Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib
põhjustada ohtlikke olukordi.
Teenindus
 Laske elektrilist tööriista parandada ainult
kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad
originaalvaruosi. Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.
Ohutusnõuded hekikääride kasutamisel
 Hoidke oma keha lõiketerast eemal. Ärge püüdke
mahalõigatud materjali eemaldada või lõigatavat
materjali kinni hoida, kui lõiketera liigub. Kinnijäänud
materjal eemaldage ainult siis, kui seade on välja
lülitatud. Hetkeline tähelepanematus hekikääride
kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi.
 Kandmise ajal hoidke hekikääre käepidemest.
Kandmise ajal peab lõiketera seisma. Hekikääride
transportimisel ja hoidmisel tõmmake alati peale
kaitsekate. Seadme hoolika käsitsemisega saab vältida
lõiketerast põhjustatud vigastusi.
 Hoidke seadet üksnes isoleeritud käepidemetest, sest
lõiketera võib tabada varjatud elektrijuhtmeid või
omaenda toitejuhet. Lõiketera kokkupuude pinge all
oleva elektrijuhtmega võib pingestada seadme metallosad
ja põhjustada elektrilöögi.
 Hoidke toitejuhe lõikepiirkonnast eemal. Töötamise ajal
võib toitejuhe paikneda varjatult põõsastes, mistõttu tekib
toitejuhtme läbilõikamise oht.
Täiendavad ohutusnõuded
 Seadet ei tohi kasutada inimesed (sealhulgas lapsed),
kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel
puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud kogemused ja
teadmised, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad seadet
nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve all, kes
annab neile juhiseid seadme kasutamiseks.
Et välistada seadmega mängimise võimalust, ei tohi jätta
lapsi seadme lähedusse järelevalveta.
 Hoidke elektrilist tööriista töötades mõlema käega ja
säilitage stabiilne asend. Elektriline tööriist püsib kahe
käega hoides kindlamini käes.
 Enne käestpanekut oodake, kuni elektriline tööriist on
seiskunud.
 Töötamise ajal ei tohi 3 meetri raadiuses olla teisi inimesi
ega loomi. Seadme kasutaja vastutab tööpiirkonnas
viibivate kõrvaliste inimeste eest.
 Ärge võtke kinni hekikääride lõiketerast.
 Ärge lubage hekikääre kasutada lastel või isikutel, kes pole
tutvunud seadme kasutusjuhistega. Seadme kasutaja
vanus võib olla sätestatud konkreetse riigi õigusaktides.
 Ärge kasutage hekikääre, kui vahetus läheduses viibivad
inimesed, eeskätt lapsed, või koduloomad.
 Seadme käsitseja või kasutaja vastutab õnnetusjuhtumite
ja teistele inimestele või nende varale tekitatud kahju eest.
 Ärge kasutage hekikääre, kui olete paljajalu või lahtiste
jalanõudega. Kandke alati turvalisi jalatseid ja pikki pükse.
Soovitav on kanda kaitsekindaid, mittelibisevaid jalatseid
F 016 L81 732 | (29.5.17)
ja kaitseprille. Ärge kandke laiu riideid või ehteid, mis
võivad jääda seadme liikuvate osade vahele.
 Vaadake lõigatav hekk hoolikalt üle ja kõrvaldage kõik
traadid ja muud võõrkehad.
 Enne kasutamist kontrollige, kas lõiketerad ja lõiketerade
kruvid ning lõikemehhanismi teised osad on terved. Ärge
kunagi kasutage seadet, mille lõikemehhanism on
vigastatud või väga kulunud.
 Iga kord enne kasutamist kontrollige, kas toitejuhe/
pikendusjuhe on terved ja vajaduse korral vahetage need
välja. Kaitske toitejuhet/pikendusjuhet kuumuse, õli ja
teravate servade eest.
 Tutvuge hekikääride käsitsusjuhistega, et saaksite
hekikääre ohu korral kohe seisata.
 Pügake hekki ainult päevavalgel või hea kunstliku
valgustuse korral.
 Ärge kasutage hekikääre, mille kaitseseadised on
defektsed või külge monteerimata.
 Enne töö alustamist veenduge, et kõik hekikääride
komplekti kuuluvad käepidemed ja kaitseseadised on
paigaldatud. Ärge püüdke tööle rakendada hekikääre, mis
on täielikult kokku panemata või mida on lubamatult
muudetud.
 Ärge hoidke hekikääre kaitseseadistest.
 Hekikääridega töötamisel võtke stabiilne asend ja hoidke
kogu aeg tasakaalu, seda eriti siis, kui töötate redelil või
alusel seistes.
 Olge teadlik ümbritsevast keskkonnast ja võimalikest
ohtudest, mida Te heki lõikamise ajal ei pruugi tähele
panna.
 Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja:
– enne hekikääride kontrollimist, seadistamist ja
kinnikiilunud seadme vabastamist.
– pärast võõrkehaga kokkupuutumist. Kontrollige
hekikääre kohe kahjustuste suhtes ja laske hekikäärid
vajaduse korral parandada.
– kui hekikäärid hakkavad ebaharilikult vibreerima (kohe
kontrollida).
 Veenduge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid on kõvasti kinni
keeratud ja et hekikäärid on korrektselt kokku pandud.
 Hoidke hekikääre kuivas, kõrgel asuvas või lukustatud
kohas, kuhu lastel juurdepääs puudub.
 Kulunud ja kahjustatud osad vahetage ohutuse huvides
välja.
 Kui Teil ei ole asjaomast väljaõpet, ärge püüdke aiatööriista
ise parandada.
 Veenduge, et varuosad pärinevad Boschilt.
 Liikuva lõiketeraga kokkupuutumise kaitseks on
hekikääride mõlemal käepidemel lõiketera kaitselüliti.
Hekikääridega töötamisel peavad mõlemad lülitid olema
korraga alla vajutatud. Ärge kasutage aiatööriista – isegi
kui see töötab –, kui vajutatud ei ole mitte kummalegi
lülitile või kui vajutatud on ainult ühele lülitile.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading