Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 125

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 125 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Информации за бучава/вибрации
Вредностите на емисија на бучава одредени во согласност
со EN 60745-2-15.
Измерените А-вредности на врева изнесуваат просечно:
Звучен притисок 75 дБ (А); Силина на звук 95 дБ (А).
Несигурност К=2 дБ.
Носете звучна заштита!
Вкупна вредност на вибрации а
показатели) и несигурност К утврдена според
EN 60745-2-15:
2
2
а
<2,5 м/сs
, К=1,5 м/с
.
h
Нивото на вибрации наведено во овие упатства е
измерено со нормирана постапка според EN 60745 и
може да се користи за меѓусебна споредба на
електричните апарати. Исто така може да се прилагоди за
предвремена процена на оптоварувањето со вибрации.
Наведеното ниво на вибрации е за основната примена на
електричниот апарат. Доколку електричниот апарат се
користи за други примени, со различна опрема, алатот
што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се
одржува, може да отстапува нивото на вибрации. Ова
може значително да го зголеми оптоварувањето со
вибрации во периодот на целокупното работење.
За прецизно одредување на оптоварувањето со
вибрации, треба да се земе во обѕир и периодот во кој
Отстранување грешки
Проблем
Можна причина
Косачката не работи
Нема снабдување со струја
Утикачот е неисправен
Продолжниот кабел е оштетен
Прегорен осигурувач
Машината работи со
Продолжниот кабел е оштетен
прекини
Неисправни внатрешни инсталации во
косачката
Прекинувачот е расипан
Моторот работи но
Внатрешна грешка
сечилото мирува
Сечилото е тапо
Tапо сечило
Сечилото има рецки
Преголемо триење поради недостаток на
подмачкување
Јаки вибрации/
Машината е расипана
бучава
Bosch Power Tools
уредот е исклучен или едвај работи, а не во моментот кога
е во употреба. Ова може значително да го намали
оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното
работење.
Утврдете ги дополнителните мерки за безбедност за
заштита на корисникот од влијанието на вибрациите, како
на пр.: одржувајте ги внимателно електричните апарати и
алатот за вметнување, одржувајте ја топлината на
(векторски збир на трите
дланките, организирајте го текот на работата.
h
Монтажа и користење
Цел на користењето
Обем на испорака
Приклучување на продолжниот
кабел
Вклучување
Гасење
Совети за работа
Одржување на сечилата
Складирање и транспорт
Бирање на опрема
Решение
Проверете и вклучете
Користете друг утикач
Проверете го кабелот и ако е потребно заменете го
Заменете го осигурувачот
Проверете го кабелот и ако е потребно заменете го
Побарајте помош од сервис
Побарајте помош од сервис
Побарајте помош од сервис
Наострете го сечилото
Дадете го сечилото на преглед/поправка
Подмачкајте со спреј за подмачкување
Побарајте помош од сервис
Македонски | 125
Слика Страна
1
167
2
167
2
167
2
168
2, 3
167– 168
4
169
4
169
5
169
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading