Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 143

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 143 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Elektriline ohutus
 Tähelepanu! Enne hooldus- ja puhastustöid lülitage
aiatööriist välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
Lülitage seade välja ka juhul, kui toitejuhe on
vigastatud või keerdu läinud.
 Pärast hekikääride väljalülitamist jätkavad lõiketerad
mõne sekundi jooksul liikumist. Ettevaatust! Ärge
puudutage liikuvaid lõiketeri.
Aiatööriist on topeltisoleeritud ja ei vaja maandamist.
Tööpinge on 230 V AC, 50 Hz (EL-i mittekuuluvates riikides
220 V, 240 V sõltuvalt mudelist). Kasutage üksnes
heakskiidetud pikendusjuhtmeid. Lisateavet saate volitatud
müügiesindustest.
Kasutada tohib üksnes H05VV-F või H05RN-F tüüpi
pikendusjuhtmeid.
Turvalisuse suurendamiseks soovitame kasutada max 30 mA
käivitusvooluga rikkevoolukaitselülitit (RCD).
Rikkevoolukaitselüliti tuleks iga kord enne seadme kasutamist
üle kontrollida.
Järgige pikendusjuhtme või kaablitrumli tootja
kasutusjuhendit ning liikmesriigis nende kasutamise suhtes
kehtivaid eeskirju.
Märkus toodete kohta, mida ei turustata Suurbritannias:
TÄHELEPANU: Teie ohutuse huvides tuleb aiatööriista küljes
olev pistik ühendada pikendusjuhtmega. Pikendusjuhtme
pistik peab olema kaitstud veepritsmete eest, valmistatud
kummist või kaetud kummiga. Pikendusjuhet tuleb kasutada
koos veojõu leevendiga.
Toitejuhet tuleb korrapäraselt kontrollida vigastuste suhtes ja
seda tohib kasutada üksnes siis, kui see on laitmatus
seisukorras.
Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see lasta parandada Boschi
elektriliste tööriistade volitatud remonditöökojas.
Hooldus
 Kandke alati aiakindaid, kui reguleerite seadet teravate
lõiketerade piirkonnas.
 Kontrollige aiatööriista ja asendage kulunud ja vigastatud
osad tööohutuse tagamiseks uutega.
 Enne aiatööriista hoiulepanekut pihustage terale alati
hooldusvahendit.
 Veenduge, et kõik mutrid, poldid ja kruvid on kõvasti kinni
keeratud ja et aiatööriist on korrektselt kokku pandud.
 Veenduge, et varuosad pärinevad Boschilt.
Bosch Power Tools
Sümbolid
Järgmised piltsümbolid on olulised kasutusjuhendi lugemisel
ja mõistmisel. Pidage palun piltsümbolid ja nende tähendus
meeles. Piltsümbolite õige tõlgendamine aitab Teil seadet
tõhusamalt ja ohutumalt käsitseda.
Sümbol
Tähendus
Kandke kaitsekindaid
Kandke kaitseprille.
Liikumissuund
Sisselülitamine
Väljalülitamine
Kaitske ennast elektrilöögi eest.
Lubatud toiming
Keelatud toiming
Lisatarvikud
Nõuetekohane kasutamine
Aiatööriist on ette nähtud hekkide ja põõsaste lõikamiseks ja
pügamiseks koduaias.
Eesti | 143
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading