Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 71

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 71 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy
z sekatorami do żywopłotów
 Należy zachować bezpieczną odległość wszystkich
części ciała od noży. Nie należy próbować usuwać
odpadów ogrodowych spomiędzy noży ani
przytrzymywać gałęzi przeznaczonych do cięcia przy
włączonym silniku. Zablokowane odpady ogrodowe
wolno usuwać dopiero po wyłączeniu narzędzia
ogrodowego. Moment nieuwagi przy użyciu narzędzia
ogrodowego może doprowadzić do poważnych urazów
ciała.
 Narzędzie ogrodowe należy przenosić, trzymając je za
uchwyt – zawsze przy wyłączonym silniku
i nieruchomych nożach. Na czas transportu
i przechowywania narzędzia ogrodowego należy
zawsze nakładać osłonę ochronną. Ostrożne
obchodzenie się z urządzeniem zmniejsza ryzyko zranienia
nożem.
 Elektronarzędzie należy obsługiwać, trzymając je
wyłącznie za izolowaną rękojeść, gdyż noże tnące
mogą natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na
własny przewód sieciowy. W wyniku kontaktu noża z
przewodem będącym pod napięciem, może dojść do
przekazania napięcia na części metalowe
elektronarzędzia, co mogłoby spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
 Przewód sieciowy należy trzymać z dala od zakresu
pracy urządzenia. Podczas pracy przewód może dostać
się pomiędzy gałęzie krzewów i przypadkowo ulec
przecięciu.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
 Niniejsze urządzenie nie jest dostosowane do obsługi
przez osoby (łącznie z dziećmi) ograniczone fizycznie,
emocjonalnie, lub psychicznie, a także przez osoby z
niewystarczającym doświadczeniem i/lub niedostateczną
wiedzą. Wyjątek stanowi sytuacja, w której znajdują się
one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo i otrzymują od tej osoby instrukcje
dotyczące posługiwania się urządzeniem.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, a urządzenie
zabezpieczone w taki sposób, żeby nie mogły się one nim
bawić.
 Elektronarzędzie należy trzymać podczas pracy mocno
w obydwu rękach i zadbać stabilną pozycję pracy.
Elektronarzędzie prowadzone oburącz jest
bezpieczniejsze.
 Przed odłożeniem elektronarzędzia należy odczekać aż
do momentu, gdy znajduje się ono w bezruchu.
 Podczas pracy urządzenia w jego obrębie, w odległości
3 metrów nie mogą znajdować się żadne osoby postronne i
zwierzęta. Osoba obsługująca urządzenie odpowiedzialna
jest za osoby trzecie znajdujące się w pobliżu.
 Nie wolno chwytać sekatora do żywopłotu za listwę tnącą.
 Nie wolno udostępniać sekatora do żywopłotu do użytku
dzieciom ani osobom, które nie zapoznały się z niniejszą
instrukcją. Należy zwrócić uwagę, czy w danym kraju nie
Bosch Power Tools
istnieją przepisy, ograniczające wiek użytkownika
podobnych narzędzi.
 Nie wolno nigdy ciąć żywopłotu, jeżeli w bezpośredniej
bliskości znajdują się osoby postronne, w szczególności
dzieci lub zwierzęta domowe.
 Osoba obsługująca lub użytkująca urządzenie
odpowiedzialna jest za wypadki i szkody na osobie i
mieniu, wyrządzone innym osobom.
 Nie używać sekatora do żywopłotu boso ani w odkrytym
obuwiu. Podczas pracy należy zawsze zakładać stabilne
obuwie robocze i długie spodnie. Zaleca się użycie
stabilnego antypoślizgowego obuwia roboczego i okularów
ochronnych. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii,
gdyż mogłyby zostać ujęte przez poruszające się części.
 Przed przystąpieniem do pracy dokładnie zbadać
żywopłot i usunąć z niego wszystkie druty i inne
przedmioty.
 Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny
noży, śrub i innych elementów mechanizmu tnącego pod
kątem ich zużycia lub uszkodzenia. Nie należy nigdy
pracować z uszkodzonym lub silnie zużytym
mechanizmem tnącym.
 Przed każdym użytkowaniem należy skontrolować
przewód przyłączeniowy/przedłużacz, a w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń wymienić. Chronić przewód
przyłączeniowy/przedłużacz przed działaniem wysokiej
temperatury, olejem/smarami oraz ostrymi krawędziami.
 Należy być dobrze zorientowanym w obsłudze sekatora do
żywopłotu, aby w krytycznej sytuacji móc go szybko
zatrzymać.
 Pracować należy tylko przy dziennym świetle lub przy
dobrym sztucznym oświetleniu.
 Nie wolno nigdy używać sekatora do żywopłotu, gdy
urządzenia zabezpieczające nie są zamontowane lub są
uszkodzone.
 Przed rozpoczęciem pracy z sekatorem do żywopłotu
należy upewnić się, że wszystkie załączone w dostawie
uchwyty, zabezpieczenia i osłony są prawidłowo
zamocowane. Nie wolno eksploatować niekompletnie
zmontowanego sekatora do żywopłotu, ani takiego, na
którym dokonano niedozwolonych modyfikacji.
 Nie wolno chwytać sekatora do żywopłotu za jego
elementy zabezpieczające.
 Podczas użytkowania sekatora do żywopłotu należy dbać o
stabilną pozycję przy pracy i o utrzymanie równowagi, w
szczególności podczas pracy na stopniach lub drabinie.
 Należy być stale świadomym ewentualnych zagrożeń z
otoczenia, które mogą być podczas cięcia żywopłotu
niesłyszalne i niezauważalne.
 Wyjmować wtyczkę sieciową z gniazda:
– przed przystąpieniem do przeglądu sekatora do
żywopłotu, usunięcia blokady lub prac konserwacyjno-
naprawczych.
– gdy nóż natrafił na jakiś twardy przedmiot. Należy
sprawdzić, czy sekator do żywopłotu nie został
uszkodzony, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
oddać go do naprawy.
Polski | 71
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading