Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 76

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 76 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
76 | Česky
 Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství
nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo
odstraňte akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání
neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
 Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah
dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem
nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.
Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými
osobami.
 Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují se,
zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je
omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte
před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu
ve špatně udržovaném elektronářadí.
 Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se
méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.
 Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací
nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte
přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.
Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést
k nebezpečným situacím.
Servis
 Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze
kvalifikovaným odborným personálem a pouze s
originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, že
bezpečnost stroje zůstane zachována.
Bezpečnostní upozornění pro nůžky na živý plot
 Držte všechny části těla daleko od střižných nožů.
Nepokoušejte se za běžícího motoru odstraňovat
ustřižený materiál nebo stříhaný materiál přidržovat.
Sevřený ustřižený materiál odstraňte při vypnutém
nářadí. Moment nepozornosti při používání nůžek může
vést k těžkým zraněním.
 Nůžky noste za rukojeť s nožem stojícím v klidu. Při
přepravě nebo uskladnění nůžek vždy natáhněte
ochranný kryt. Pečlivé zacházení s nářadím snižuje
nebezpečí zranění nožem.
 Držte elektronářadí pouze na izolovaných plochách
rukojetí, poněvadž střižný nůž může přijít do styku se
skrytými elektrickými kabely nebo s vlastním síťovým
kabelem. Kontakt střižného nože s elektrickým vedením
pod napětím může přivést napětí na kovové díly stroje a
vést k zásahu elektrickým proudem.
 Udržujte kabel daleko od stříhaného prostoru. Během
pracovního procesu může být kabel zakryt houštím a
omylem přeříznut.
Doplňková varovná upozornění
 Tento stroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby
(včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a
duševními schopnostmi nebo nedostatečnými
zkušenostmi a/nebo nedostatečnými vědomostmi, možné
je to pouze tehdy, budou-li pro svou bezpečnost pod
F 016 L81 732 | (29.5.17)
dohledem kompetentní osoby nebo od ní obdrží pokyny,
jak stroj používat.
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se
strojem nehrají.
 Elektronářadí držte při práci pevně oběma rukama a
zajistěte si bezpečný postoj. Oběma rukama je
elektronářadí vedeno bezpečněji.
 Počkejte, až se stroj zastaví, než jej odložíte.
 Během provozu se nesmějí v okruhu 3 m zdržovat žádné
další osoby ani zvířata. Obsluha je v pracovním prostoru
zodpovědná vůči třetím stranám.
 Neuchopujte nůžky na živý plot nikdy za střižnou lištu.
 Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, jež nejsou
seznámeny s těmito pokyny, používat nůžky na živý plot.
Národní předpisy možná ohraničují věk obsluhy.
 Stříhání živého plotu nikdy neprovádějte, zatímco se v
bezprostřední blízkosti zdržují osoby, zejména děti, nebo
domácí zvířata.
 Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo
ublížení jiným osobám nebo jejich majetku.
 Nůžky na živý plot nepoužívejte naboso nebo s otevřenými
sandály. Vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
Doporučuje se nošení pevných rukavic, protiskluzové
obuvi a ochranných brýlí. Nenoste široký oděv či šperky,
jež se může/můžou zaplést do pohyblivých dílů stroje.
 Pečlivě prohlédněte stříhaný živý plot a odstraňte všechny
dráty a jiná cizí tělesa.
 Před použitím vždy zkontrolujte, zda nejsou nože, šrouby
nožů a další díly stříhacího mechanizmu opotřebované
nebo poškozené. Nikdy nepracujte s poškozeným nebo
silně opotřebovaným stříhacím mechanizmem.
 Před každým použitím zkontrolujte poškození
připojovacího vedení/prodlužovacího kabelu a popř. tyto
vyměňte. Chraňte připojovací vedení/prodlužovací kabel
před horkem, olejem a ostrými hranami.
 Seznamte se s obsluhou nůžek na živý plot, abyste je mohli
v případě nouze okamžitě zastavit.
 Stříhání živého plotu provádějte pouze za denního světla
nebo za dobrého umělého osvětlení.
 Nikdy nepoužívejte nůžky na živý plot s vadnými či
nenamontovanými ochrannými přípravky.
 Zajistěte, aby byly při provozu nůžek na živý plot
namontované všechny dodávané rukojeti a ochranné
přípravky. Nikdy se nepokoušejte uvést do provozu
neúplně smontované nůžky na živý plot nebo nůžky s
nepřípustnými modifikacemi.
 Nůžky na živý plot nikdy nedržte na jejich ochranném
přípravku.
 Při provozu nůžek na živý plot neustále dbejte na
spolehlivý postoj a vždy udržujte rovnováhu, zejména při
používání na schodech nebo na žebřících.
 Buďte si vědomi Vašeho okolí a buďte připraveni na možné
nebezpečné okolnosti, jež během stříhání živého plotu
možná nezaslechnete.
 Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky:
– před kontrolováním, odstraněním zablokování nebo
před prací na nůžkách na živý plot.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading