Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 164

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
164 | ‫ىسراف‬
‫ابزار بسغبسنی جهت ایمنی شمس عسیق اات و نیسز به ارت‬
‫ 032 (برای‬V AC, 50 Hz ‫ندارد. ولتسژ مورد نیسز برابر اات بس‬
‫ 022 بر حسب کشور‬V, 240 V ‫کشورهسی غیر اتحسدیه اروپس‬
‫مربوط) تنهس از کسبل رابط مجسز ااتفسده کنید. اطالعست‬
)‫مربوط را از نمسیندگی مجسز بوش (خدمست پس از ىروش‬
H05RN-F ‫ یس‬H05VV-F ‫تنهس بسید از کسبل رابط از مدل اسخت‬
‫( بس‬RCD) FI ‫جهت اىزایش ایمنی توصیه می شود از یک کلید‬
‫جریسن خطسی حداکثر 03 میلی آمپر ااتفسده شود. این کلید‬
.‫ بسیستی قبل از هر بسر کسر کنترل شود‬FI
‫به دىترچه راهنمسی تولید کننده کسبل رابط یس قرقره کالف‬
‫کسبل و نیز مقررات مربوط به ااتفسده در کشور مربوط‬
:‫تذکر برای محصوالتی که در انگلیس ىروخته نمی شوند‬
‫توجه: برای ایمنی شمس الزم اات که دوشسخه روی ابزار‬
‫بسغبسنی به کسبل رابط وصل بسشد. اتصسل کسبل رابط بسیستی‬
‫در مقسبل پسشیدن آب مصون بسشد، از جنس الاتیک بسشد‬
‫یس روکش الاتیکی داشته بسشد. کسبل رابط بسید بس یک مهره‬
‫کسبل اتصسل دیگر بسید مرتب از لحسظ داشتن عیب و نقص‬
‫کنترل شود و تنهس در صورت بی عیب بودن بکسر برده‬
‫در صورت معیوب بودن کسبل اتصسل بسید آنرا ىقط تواط‬
‫تعمیرگسه هسی مجسز و خدمست پس از ىروش ابزارآالت برقی‬
‫در صورت کسر در محدوده تیغه تیز، همواره از داتکش‬
‫ابزار بسغبسنی را کنترل کنید و قسمتهسی ىراوده یس‬
.‫آایب دیده را جهت اطمینسن تعویض کنید‬
،‫دندانه هسی تیغه اره را قبل از در انبسر گذاشتن‬
.‫بوایله ااپری ارویس چرب کنید‬
‫از محکم بودن مهره هس، پین هس و پیچهس مطمئن شوید تس‬
.‫وضعیت کسر ایمنی برای اره چمن زن تضمین گردد‬
‫مطمئن شوید که قطعست تعویضی از شرکت بوش‬
‫عالیم زیر و معسنی آنهس میتوانند برای کسر و ااتفسده از ابزار‬
‫برقی شمس پر اهمیت بسشند. لطفًا این عالیم و مفهوم آنهس‬
‫را خوب بخسطر بسپسرید. تفسیر صحیح این عالیم به شمس کمک‬
‫میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد ااتفسده‬
‫از داتکش ایمنی ااتفسده کنید‬
.‫از عینک ایمنی ااتفسده کنید‬
F 016 L81 732 | (29.5.17)
.‫کسب کنید‬
.‫ااتفسده شود‬
.‫توجه کنید‬
.‫مهسر کشش بکسر برده شود‬
.‫شود‬
.‫بوش تعمیر کرد‬
‫سرويس و مراقبت‬
.‫بسغبسنی ااتفسده کنید‬
.‫بسشند‬
‫عالمت ها‬
.‫قرار بدهید‬
‫معنی‬
‫عالمت‬
‫قبل از ااتفسده همیشه کنترل کنید که تیغه، پیچهسی‬
‫تیغه و اسیر قسمتهسی بخش برش کهنه یس آایب دیده‬
‫نبسشند. هرگز بس قسمتهسی بخش برش شل یس شدید‬
‫قبل از هر بسر ااتفسده کسبل اتصسل/رابط را از نظر آایب‬
‫دیدگی کنترل کنید و آن را در صورت لزوم تعویض‬
‫نمسیید. کسبل اتصسل/رابط را در برابر گرمس، روغن و لبه‬
‫خود را بس طرز ااتفسده از اره چمن زن آشنس کنید تس‬
.‫بتوانید آنرا در شرایط اضطراری متوقف کنید‬
.‫ىقط در روز روشن یس زیر نور منساب چراغ کسر کنید‬
‫اره جمن زن را هرگز بدون تجهیزات ایمنی یس تجهیزات‬
‫اطمینسن حسصل کنید که همه تجهیزات ایمنی و داته‬
.‫هسی اراسلی هنگسم کسر بس داتگسه نصب شده بسشند‬
‫اعی نکنید اره جمن زن را که بطور کسمل نصب نشده‬
.‫اات یس دارای تغییرات غیر مجسز می بسشد، بکسر برید‬
.‫هرگز اره چمن زن را از تجهیزات ایمنی در دات نگیرید‬
‫بهنگسم کسر بس اره چمن زن به محکم بودن جسیگسه خود‬
‫توجه کنید و همیشه تعسدل خود را حفظ کنید، بخصوص‬
.‫هنگسم ااتفسده روی پله هس و نردبسن‬
‫در هنگسم کسر از محیط خود اطمینسن حسصل کنید و به‬
‫خطرات ممکن که حین بریدن حصسر قسبل شنیدن نيستند‬
:‫دوشسخه را از پریز بیرون بکشید‬
.‫قبل از کنترل، رىع گیر، یس کسر روی اره چمن زن‬
‫پس از برخورد بس یک جسم خسرجی. اره جمن زن را از‬
‫لحسظ آایب دیدگی کنترل کنید آن را در صورت نیسز‬
‫چنسنچه اره جمن زن به طور غیر عسدی شروع به‬
.)‫لرزیدن کرد (ىورا کنترل کنید‬
‫از محکم بودن مهره هس، پین هس و پیچهس مطمئن شوید تس‬
.‫وضعیت کسر ایمنی برای اره چمن زن تضمین گردد‬
‫اره چمن زن را در یک جسی خشک، بسال، اربسته و دور از‬
.‫داترس کودکسن قرار دهید‬
‫قطعست کهنه یس آایب دیده را جهت اطمینسن تعویض‬
‫هرگز اعی نکنید ابزار بسغبسنی را خودتسن تعمیر کنید، به‬
.‫جز اینکه شمس آموزش الزم را دیده بسشید‬
‫مطمئن شوید که قطعست تعویضی از شرکت بوش‬
‫به عنوان حفسظ تمسس در برابر تیغه برش، چمن زن در‬
.‫هر داته مجهز به ی نگهدارنده حفسظ تیغه می بسشد‬
‫جهت راه اندازی چمن زن بسیستی هر دو ید را همزمسن‬
‫ىشسر داد. در صورت فشرده بودن هیچ یدی یا فقط‬
.‫ی ید، از ابزار باغبانی استفاده ید، حتی اگر‬
‫توجه! ابزار باغبانی را قبل از سرویس یا تمیز کاری‬
‫خاموش کنید و دوشاخه آنرا از شبکه برق بیرون‬
‫بکشید. همین کار را در صورت بریدگی، آسیب دیدگی‬
.‫یا کالفه شدن کابل دستگاه انجام دهید‬
‫پس از خاموش شدن اره چمن زن، تیغه آن چند ثانیه‬
‫در حرکت می ماند. احتیاط! به تیغه در حال حرکت‬
.‫ىراوده کسر نکنید‬
.‫هسی تیز محفوظ بدارید‬
.‫ایمنی ىراوده بکسر نبرید‬
.‫توجه داشته بسشید‬
.‫ارویس کنید‬
.‫کنید‬
.‫بسشند‬
‫ایمنی الکتریکی‬
.‫دست نزنید‬
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading