Download  Print this page

Norsk - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 49 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Kundtjänst och användarrådgivning
www.bosch-garden.com
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar
produktnumret som består av 10 siffror och som finns på
trädgårdsredskapets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Släng inte elverktyg i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU för kasserade elek-
triska och elektroniska apparater och dess modifiering till
nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas sepa-
rat och på miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.
Ändringar förbehålles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon
Forklaring av bildesymbolene
Les gjennom denne driftsinstruksen.
Ikke bruk hekksaksen i regn. Ikke utsett hekksak-
sen for regn.
Slå av hekksaksen og trekk støpselet ut av stik-
kontakten før du utfører innstillinger eller en ren-
gjøring, hvis ledningen har hopet seg opp, er kap-
pet eller skadet eller hvis du må la hekksaksen stå
uten oppsyn – også hvis det kun er en kort stund.
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ADVARSEL
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).
Bosch Power Tools
Sikkerhet på arbeidsplassen
 Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder
uten lys kan føre til ulykker.
 Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker,
gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan an-
tenne støv eller damper.
 Hold barn og andre personer unna når elektroverktøy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktøyet.
Elektrisk sikkerhet
 Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkon-
takten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst
måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede
elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er forandret på
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke støt.
 Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som
rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare ved
elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
 Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for
elektriske støt.
 Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære
elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktøydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektris-
ke støt.
 Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du
kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
 Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i
fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
Personsikkerhet
 Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig
frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
 Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer
risikoen for skader.
 Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer
elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
Norsk | 49
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading