Download  Print this page

Latviešu - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 145 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Vea otsing
Tunnused
Hekikäärid ei käivitu
Hekikäärid töötavad katkendlikult
Mootor töötab, lõiketera jääb seisma
Lõiketera läheb kuumaks
Tugev vibratsioon/müra
Klienditeenindus ja müügijärgne
nõustamine
www.bosch-garden.com
Järelepärimiste esitamisel ja varuosade tellimisel näidake
kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline
tootenumber.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Kasutuskõlbmatuks muutunud
seadmete käitlus
Ärge visake kasutusressursi ammendanud elekt-
rilisi tööriistu olmejäätmete hulka!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta
ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb
kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi
kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või
ringlusse võtta.
Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.
Bosch Power Tools
Võimalik põhjus
Puudub võrgupinge
Pistikupesa on defektne
Pikendusjuhe on vigastatud
Kaitse on rakendunud
Pikendusjuhe on vigastatud
Seadme siseühendused ei ole korras
Lüliti (sisse/välja) on defektne
Sisemine viga
Lõiketera on nüri
Lõiketeral on kriimustused
Puudulik määrimine on põhjustanud
liigse hõõrdumise
Aiatööriist on defektne
Latviešu
Drošības noteikumi
Simbolu skaidrojums
Vispārējie drošības noteikumi darbam ar
elektroinstrumentiem
BRIDINAJUMS
noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt
aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai
nopietnam savainojumam.
Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai
izmantošanai.
Latviešu | 145
Kõrvaldamine
Kontrollige ja lülitage sisse
Kasutage teist pistikupesa
Kontrollige toitejuhe üle ja vahetage välja, kui
see on vigastatud
Vahetage kaitse välja
Kontrollige toitejuhe üle ja vahetage välja, kui
see on vigastatud
Pöörduge remonditöökotta
Pöörduge remonditöökotta
Pöörduge remonditöökotta
Laske lõiketera teritada
Laske lõiketera üle kontrollida
Pihustage lõiketerale määrdeõli
Pöörduge remonditöökotta
Izlasiet šo lietošanas pamācību.
Nelietojiet dzīvžoga šķēres lietus laikā.
Neatstājiet dzīvžoga šķēres lietū.
Izslēdziet dzīvžoga šķēres un atvienojiet to
elektrokabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas pirms instrumenta regulēšanas vai
tīrīšanas, gadījumā, ja ir aizķēries vai
samezglojies tā elektrokabelis, kā arī, kaut uz
neilgu laiku atstājot dzīvžoga šķēres bez
uzraudzības.
Uzmanīgi izlasiet visus drošības
noteikumus. Šeit sniegto drošības
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading