Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 147

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 147 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu. Pār-
baudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem
un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai
bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai
paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas
tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā
remonta darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek
tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav
pienācīgi apkalpots.
 Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstru-
mentus. Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar
asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un
ir vieglāk vadāmi.
 Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papild-
piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit
sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos
darba apstākļus un pielietojuma īpatnības. Elektro-
instrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem
to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie
neparedzamām sekām.
Apkalpošana
 Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu
kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot oriģinālās
rezerves daļas un piederumus. Tikai tā iespējams panākt
un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.
Drošības noteikumi dzīvžoga šķērēm
 Netuviniet ķermeņa daļas griezējasmenim. Ja asmeņi
atrodas kustībā, nemēģiniet noņemt apgriezto
materiālu vai turēt apgriežamo materiālu. Atbrīvojiet
iestrēgušo materiālu tikai tad, ja dārza instruments ir
izslēgts. Lietojot dzīvžoga šķēres, pat viens neuzmanības
mirklis var kļūt par cēloni nopietnam savainojumam.
 Pārnesiet dzīvžoga šķēres aiz roktura tikai tad, ja to
asmeņi neatrodas kustībā. Transportējot vai
uzglabājot dzīvžoga šķēres, nosedziet to asmeņus ar
pārsegu. Rūpīga apiešanās ar instrumentu ļauj samazināt
savainošanās risku, pieskaroties asmeņiem.
 Turiet dārza instrumentu tikai aiz izolētajām virsmām,
jo tā griezējasmens var nonākt saskarē ar slēptiem
spriegumnesošiem vadiem vai paša instrumenta
elektrokabeli. Griezējasmenim skarot spriegumnesošus
vadus, spriegums nonāk arī uz instrumenta metāla daļām
un var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
 Sekojiet, lai elektrokabelis neatrastos tuvu apgrieša-
nas vietai. Darba laikā kabeli var nosegt krūmu zari, kā
rezultātā tas var nejauši tikt pārgriezts.
Papildu drošības noteikumi
 Šis instruments nav paredzēts, lai to lietotu personas (tai
skaitā arī bērni) ar traucētām fiziskajām, sensorajām vai
garīgajām spējām vai nepietiekošu pieredzi un/vai
nepietiekošām zināšanām, izņemot gadījumus, kad
instrumenta lietošana notiek par minēto personu drošību
atbildīgas personas uzraudzībā vai saņemot no tās
norādījumus, kā lietojams instruments.
Bosch Power Tools
Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības; nodrošiniet, lai tie
nesāktu rotaļāties ar instrumentu.
 Darba laikā stingri turiet elektroinstrumentu ar abām
rokām un centieties ieturēt drošu stāju.
Elektroinstrumentu ir drošāk vadīt ar abām rokām.
 Pirms elektroinstrumenta novietošanas nogaidiet, līdz
apstājas tā kustīgās daļas.
 Instrumenta darbības laikā neļaujiet citām personām vai
mājdzīvniekiem pienākt darba vietai tuvāk par 3 metriem.
Instrumenta lietotājs nes atbildību par kaitējumiem, kas
darba vietas robežās var tikt nodarīti citām personām.
 Neturiet dzīvžoga šķēres aiz asmeņu vadotnes.
 Neļaujiet lietot dzīvžoga šķēres bērniem vai personām,
kuras nav iepazinušās ar šiem norādījumiem. Minimālais
vecums lietotājiem tiek noteikts atbilstoši nacionālajai
likumdošanai.
 Nelietojiet dzīvžoga šķēres, ja darba vietas tiešā tuvumā
atrodas citas personas (īpaši bērni) vai mājdzīvnieki.
 Instrumenta lietotājs nes atbildību par kaitējumu, kas tā
darbības rezultātā tiek nodarīts citām personām vai viņu
īpašumam.
 Nestrādājiet ar dzīvžoga šķērēm basām kājām vai vaļējās
sandalēs. Darba laikā vienmēr nēsājiet stabilus apavus un
garās bikses. Strādājot ieteicams nēsāt izturīgus
aizsargcimdus, neslīdošus apavus un aizsargbrilles.
Nenēsājiet platas drēbes un rotaslietas, kas varētu
ieķerties instrumenta kustīgajās daļās.
 Pirms darba rūpīgi pārbaudiet apgriežamo dzīvžogu un
atbrīvojiet to no stieplēm un citiem traucējošiem
priekšmetiem.
 Ik reizi pirms instrumenta lietošanas pārbaudiet, vai tā
asmeņi, asmeņu stiprinājuma skrūves un citas
griezējmezgla daļas nav nolietojušās vai bojātas. Nekad
nestrādājiet ar instrumentu, ja tā griezējmezgls ir bojāts vai
stipri nolietojies.
 Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet, vai nav bojāts
instrumenta elektrokabelis vai pagarinātājkabelis, un
vajadzības gadījumā tos nomainiet. Sargājiet elektrokabeli
un pagarinātājkabeli no karstuma, eļļas un asām šķautnēm.
 Pirms darba ar dzīvžoga šķērēm pārliecinieties, ka
vajadzības gadījumā spēsit tās nekavējoties apturēt.
 Veiciet dzīvžoga apgriešanu tikai diennakts gaišajā laikā vai
labā mākslīgajā apgaismojumā.
 Nekādā gadījumā nelietojiet dzīvžoga šķēres, ja uz tām nav
nostiprinātas nepieciešamās aizsargierīces vai arī
nostiprinātās aizsargierīces ir bojātas.
 Nodrošiniet, lai dzīvžoga šķēru lietošanas laikā uz tām būtu
nostiprināti visi kopā ar instrumentu piegādātie rokturi un
aizsargierīces. Nekādā gadījumā nemēģiniet lietot
nepilnīgi samontētas vai bez ražotājfirmas atļaujas
modificētas dzīvžoga šķēres.
 Nekad neturiet dzīvžoga šķēres aiz uz tām nostiprinātajām
aizsargierīcēm.
 Darbinot dzīvžoga šķēres, vienmēr ieturiet stingru stāju un
saglabājiet līdzsvaru, īpaši tad, ja darbs notiek, stāvot uz
kāpnēm.
Latviešu | 147
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading