Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 110

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 110 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
110 | Română
Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul
vă este legat la pământ.
 Feriţi maşina de ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei
într-o sculă electrică măreşte riscul de electrocutare.
 Nu schimbaţi destinaţia cablului folosindu-l pentru
transportarea sau suspendarea sculei electrice ori
pentru a trage ştecherul afară din priză. Feriţi cablul de
căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în
mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul
de electrocutare.
 Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în aer liber,
folosiţi numai cabluri prelungitoare adecvate şi pentru
mediul exterior. Folosirea unui cablu prelungitor adecvat
pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
 Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei
electrice în mediu umed, folosiţi un întrerupător
automat de protecţie împotriva tensiunilor
periculoase. Întrebuinţarea unui întrerupător automat de
protecţie împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul
de electrocutare.
Siguranţa persoanelor
 Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi
raţional atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu
folosiţi scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau
vă aflaţi sub influenţa drogurilor, a alcoolului sau a
medicamentelor. Un moment de neatenţie în timpul
utilizării maşinii poate duce la răniri grave.
 Purtaţi echipament personal de protecţie şi
întotdeauna ochelari de protecţie. Purtarea
echipamentului personal de protecţie, ca masca pentru
praf, încălţăminte de siguranţă antiderapantă, casca de
protecţie sau protecţia auditivă, în funcţie de tipul şi
utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănirilor.
 Evitaţi o punere în funcţiune involuntară. Înainte de a
introduce ştecherul în priză şi/sau de a introduce
acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o
transporta, asiguraţi-vă că aceasta este oprită. Dacă
atunci când transportaţi scula electrică ţineţi degetul pe
întrerupător sau dacă porniţi scula electrică înainte de a o
racorda la reţeaua de curent, puteţi provoca accidente.
 Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtaţi
dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta. Un
dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de maşină
care se roteşte poate duce la răniri.
 Evitaţi o ţinută corporală nefirească. Adoptaţi o poziţie
stabilă şi menţineţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel
veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.
 Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriţi părul,
îmbrăcămintea şi mănuşile de piesele aflate în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi
prinse în piesele aflate în mişcare.
 Dacă pot fi montate echipamente de aspirare şi
colectare a prafului, asiguraţi-vă că acestea sunt
racordate şi folosite în mod corect. Folosirea unei
instalaţii de aspirare a prafului poate duce la reducerea
poluării cu praf.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Utilizarea şi manevrarea atentă a sculelor
electrice
 Nu suprasolicitaţi maşina. Folosiţi pentru executarea
lucrării dv. scula electrică destinată acelui scop. Cu
scula electrică potrivită lucraţi mai bine şi mai sigur în
domeniul de putere indicat.
 Nu folosiţi scula elecrică dacă aceasta are
întrerupătorul defect. O sculă electrică, care nu mai
poate fi pornită sau oprită, este periculoasă şi trebuie
reparată.
 Scoateţi ştecherul afară din priză şi/sau îndepărtaţi
acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba
accesorii sau de a pune maşina la o parte. Această
măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a
sculei electrice.
 Păstraţi sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil
copiilor. Nu lăsaţi să lucreze cu maşina persoane care nu
sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste
instrucţiuni. Sculele electrice devin periculoase atunci când
sunt folosite de persoane lipsite de experienţă.
 Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă. Controlaţi dacă
componentele mobile ale sculei electrice funcţionează
impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există
piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze
funcţionarea sculei electrice. Înainte de utilizare daţi la
reparat piesele deteriorate. Cauza multor accidente a
fost întreţinerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
 Menţineţi bine ascuţite şi curate dispozitivele de
tăiere. Dispozitivele de tăiere întreţinute cu grijă, cu
tăişuri ascuţite se înţepenesc în mai mică măsură şi pot fi
conduse mai uşor.
 Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de
lucru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi cont
de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie
desfăşurată. Folosirea sculelor electrice în alt scop decât
pentru utilizările prevăzute, poate duce la situaţii
periculoase.
Service
 Încredinţaţi scula electrică pentru reparare numai
personalului de specialitate, calificat în acest scop,
repararea făcându-se numai cu piese de schimb
originale. Astfel veţi fi siguri că este menţinută siguranţa
maşinii.
Instrucţiuni de siguranţă pentru foarfecele de
tăiat gard viu
 Feriţi-vă toate părţile corpului de cuţitele de tăiere. Nu
încercaţi să îndepărtaţi materialul vegetal tăiat sau să
fixaţi plantele ce urmează a fi tăiate cât timp cuţitul se
roteşte. Îndepărtaţi materialul tăiat şi blocat numai cu
scula electrică oprită. Un moment de neatenţie la
folosirea foarfecelui de tăiat gard viu poate duce la răniri
grave.
 Transportaţi foarfecele de tăiat gard viu ţinându-l de
mâner, cuţitul fiind oprit. În timpul transportului şi al
depozitării foarfecelui de tăiat gard viu apărătoarea
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading