Download  Print this page

Elektrisk Sikkerhet - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 51 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Klipp hekken kun i dagslys eller ved bra kunstig lys.
 Bruk aldri hekksaksen med defekte eller ikke monterte be-
skyttelsesinnretninger.
 Sørg for at alle medleverte håndtak og alt verneutstyr er
montert når hekksaksen er i drift. Forsøk aldri å ta i bruk en
ufullstendig montert hekksaks eller en hekksaks med ikke
godkjente endringer.
 Hold aldri hekksaksen i beskyttelsesutstyret.
 Pass alltid på å stå stødig og hold balansen når du bruker
hekksaksen, spesielt ved bruk på trapper eller stiger.
 Vær oppmerksom på omgivelsene og mulige farer, som du
eventuelt ikke hører når du klipper hekken.
 Trekk støpselet ut av stikkontakten:
– før en kontroll, fjerning av en blokkering eller arbeid på
hekksaksen.
– etter kontakt med et fremmedlegeme. Sjekk straks om
hekksaksen er skadet og la den om nødvendig repareres.
– hvis hekksaksen begynner å vibrere uvanlig sterkt (må
straks sjekkes).
 Sørg for at alle mutre, bolter og skruer sitter godt fast, slik
at hekksaksen befinner seg i en sikker arbeidstilstand.
 Hekksaksen må lagres på en tørr, høytliggende eller lukket
plass, utilgjengelig for barn.
 Skift for sikkerhets skyld slitte eller skadede deler ut.
 Forsøk ikke å reparere hageredskapet, hvis du ikke har den
nødvendige utdannelsen.
 Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.
 Hekksaksen er utstyrt med hhv. en knivbeskyttelsesbryter
pr. håndtak som berøringsbeskyttelse mot kniven som be-
veger seg. For drift av hekksaksen må begge bryterne bli
trykt samtidig. Ikke bruk hageredskapet, også når det er
i gang, når ingen bryter eller bare én bryter er betjent.

Elektrisk sikkerhet

 OBS! Før vedlikeholds- eller rengjøringsarbeider utfø-
res, må du slå av hageredskapet og trekke ut støpselet.
Det samme gjelder hvis strømledningen er skadet, kut-
tet eller oppviklet.
 Etter at hekksaksen ble slått av, fortsetter kniven å be-
vege seg i noen sekunder. OBS! Ikke berør en kniv som
beveger seg.
Hageredskapet er verneisolert for din egen sikkerhet og tren-
ger ingen jording. Driftsspenningen er på 230 V AC, 50 Hz
(for ikke-EU land 220 V, 240 V avhengig av modellen). Bruk
kun godkjente skjøteledninger. Informasjon får du av ditt au-
toriserte serviceverksted.
Det må kun brukes skjøteledninger av typen H05VV-F eller
H05RN-F.
Til øking av sikkerheten anbefales det å bruke en jordfeilbry-
ter (RCD) med en jordfeilstrøm på maksimalt 30 mA. Denne
jordfeilbryteren skal kontrolleres før hver bruk.
Følg bruksanvisningen fra produsenten av skjøtekabelen eller
kabeltrommelen samt de nasjonale bestemmelsene til deres
bruk.
Informasjon for produkter som ikke selges i GB:
OBS! For din egen sikkerhet er det nødvendig at støpselet på
hageredskapet forbindes med skjøteledningen. Koplingen til
Bosch Power Tools
skjøteledningen må være beskyttet mot vannsprut, bestå av
gummi eller ha gummitrekk. Skjøteledningen må brukes med
strekkavlastning.
Tilkoplingsledningen må sjekkes mht. skader med jevne mel-
lomrom og må kun brukes i en feilfri tilstand.
Hvis tilkoplingsledningen er skadet må den kun repareres av
et autorisert Bosch-verksted.
Vedlikehold
 Bruk alltid arbeidshansker når du håndterer eller arbeider
i nærheten av de skarpe knivene.
 Sjekk hageredskapet og skift for sikkerhets skyld ut slitte
eller skadede deler.
 Smør knivbjelken alltid med vedlikeholdsspray før hage-
redskapet lagres.
 Sørg for at alle mutre, bolter og skruer sitter godt fast, slik
at hageredskapet befinner seg i en sikker arbeidstilstand.
 Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.
Symboler
Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av
driftsinstruksen. Legg merke til symbolene og deres betyd-
ning. En riktig tolkning av symbolene hjelper deg å bruke elek-
troverktøyet på en bedre og sikrere måte.
Symbol
Betydning
Bruk vernehansker
Bruk vernebriller.
Bevegelsesretning
Innkobling
Utkobling
Beskytt deg mot elektriske støt.
Tillatt aksjon
Dette er forbudt
Tilbehør
Formålsmessig bruk
Hageredskapet er beregnet til klipping og stussing av hekker
og busker i vanlige private hager.
Norsk | 51
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading