Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 117

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 117 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Преди да оставите електроинструмента, изчакайте
движението му да спре напълно.
 По време на работа в радиус от 3 метра не трябва да се
намират други лица или животни. Отговорен за
намиращите се в зоната на работа е обслужващият
машината.
 Никога не докосвайте меча с ножовете.
 Никога не допускайте с ножицата за храсти да работят
деца или лица, незапознати с тези указания. Възможно
е национални нормативни документи да ограничават
допустимата възраст на лицата, имащи право да
работят с подобни електроинструменти.
 Никога не изваждайте ножицата за храсти, ако в
непосредствена близост се намират лица, особено
деца или животни.
 Отговорен за травми на други лица или за материални
щети е работещият с тревокосачката.
 Не работете с ножицата за храсти боси или с отворени
обувки/сандали. Винаги работете със здрави плътно
затворени обувки и дълъг панталон. Препоръчва се
носенето на предпазни ръкавици, обувки със стабилен
грайфер и предпазни очила. Не носете широки дрехи
или украшения, които биха могли да бъдат захванати и
увлечени от движещи се елементи.
 Винаги внимателно проверявайте предварително
храста, който ще режете, и отстранявайте телове или
други чужди тела.
 Винаги преди работа с ножицата за храсти
проверявайте дали ножовете, винтовете за ножовете
или други части на режещия механизъм са износени
или повредени. Никога не работете, ако режещият
механизъм е повреден или ако има силно износени
елементи.
 Винаги преди работа проверявайте захранващия
кабел/удължителния кабел и ако установите повреди,
ги заменяйте незабавно. Предпазвайте захранващия
кабел/удължителния кабел от прегряване, омасляване
и остри ръбове.
 Запознайте се добре с обслужващите елементи на
ножицата за рязане, за да можете в критична ситуация
да я изключите бързо.
 Работете с ножицата за храсти само при дневна
светлина или силно изкуствено осветление.
 Никога не използвайте ножицата за храсти с повредени
или демонтирани предпазни съоръжения.
 Преди започване на работа се уверявайте, че всички
включени в окомплектовката предпазни съоръжения и
ръкохватки са монтирани. Никога не се опитвайте да
включвате ножицата за храсти, ако не е сглобена
напълно или ако са й направени недопустими
модификации.
 Никога не дръжте ножицата за рязане за предпазните й
съоръжения.
 По време на работа заемайте винаги стабилно
положение на тялото и поддържайте постоянно
равновесие, особено ако сте на стъпало или на стълба.
Bosch Power Tools
 Съобразявайте се с конкретните работни условия и
бъдете подготвени за настъпването на възможни
опасности, които може да не чуете, докато работите с
ножицата за храсти.
 Изключвайте щепсела от контакта:
– преди проверка, отстраняване на блокиране или
други дейности по ножицата за рязане.
– след контакт с чуждо тяло. Проверете ножицата за
храсти за възникнали повреди и при необходимост я
занесете за ремонт.
– ако ножицата за рязане започне да вибрира
необичайно (прегледайте я незабавно).
 За да бъде гарантирано безопасно работно състояние
на ножицата за храсти, се уверявайте, че всички гайки,
щифтове и винтове са затегнати.
 Съхранявайте ножицата за храсти на сухо място и
затворена, така че да е недостъпна за деца.
 Поради съображения за безопасност заменяйте
износени или повредени детайли.
 Не се опитвайте сами да ремонтирате градинския
електроинструмент, освен ако не притежавате нужната
квалификация.
 Уверявайте се, че резервните части, които поставяте,
са произведени от Бош.
 За защита срещу неволен допир до движещите се
ножове ножицата има по един прекъсвач за всяка
ръкохватка. За работа с ножицата трябва да бъдат
натиснати и двата прекъсвача.Не ползвайте
градинския електроинструмент, също и докато
работи, ако не е натиснат нито един или е натиснат
само единия прекъсвач.
Безопасност при работа с електрически ток
 Внимание! Преди да извършвате техническо
обслужване или почистване на градинския
електроинструмент, го изключвайте и изваждайте
щепсела от контакта. Същото се отнася и при неволно
увреждане или прерязване на захранващия кабел.
 След изключване на ножицата за рязане ножовете
продължават да се движат няколко секунди по
инерция. Внимание! Не допирайте движещите се
ножове.
За повишаване на сигурността Вашият градински
електроинструмент е със защитна изолация и не се нуждае
от заземяване. Работното напрежение е 230 V променлив
ток, 50 Hz (за страни извън ЕС 220 V, 240 V в зависимост
от изпълнението). Използвайте само сертифицирани
удължителни кабели. Информация можете да получите в
оторизирания за Вашия район сервиз.
Допуска се използването само на удължителни кабели тип
H05VV-F или H05RN-F.
За повишаване на сигурността се препоръчва
използването на предпазен прекъсвач за утечни токове (Fl
или RCD) с праг на задействане макс. 30 mA.
Изправността на прекъсвача трябва да се проверява
преди всяко ползване на електроинструмента.
Български | 117
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading