Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 153

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 153 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Susipažinkite su aplinka ir būkite pasiruošę pavojingoms
situacijoms, nes kirpdami gyvatvores galite negirdėti, kas
vyksta.
 Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo:
– prieš pradėdami gyvatvorių žirkles tikrinti, šalinti kliūtį
ar atlikti gyvatvorių žirklių techninės priežiūros darbus.
– atsitrenkus į kliūtį. Nedelsdami patikrinkite, ar
gyvatvorių žirklės nepažeistos ir, jei reikia, kreipkitės į
specialistus dėl remonto.
– jei gyvatvorių žirklės pradeda neįprastai vibruoti
(nedelsdami patikrinkite).
 Patikrinkite, ar gerai priveržtos visos veržlės, sraigtai ir
varžtai, kad būtų užtikrinta, jog gyvatvorių žirklės yra
saugios naudoti.
 Gyvatvorių žirkles laikykite sausoje, rakinamoje patalpoje
arba padėkite aukšta, kad jų negalėtų pasiekti vaikai.
 Dėl saugumo susidėvėjusias ar pažeistas dalis pakeiskite.
 Neremontuokite sodo priežiūros prietaiso patys, nebent
turite prietaiso remontui būtiną išsilavinimą.
 Įsitikinkite, kad keičiamos dalys yra pagamintos
(aprobuotos) Bosch.
 Abiejose gyvatvorių žirklių rankenose yra po apsauginį
peilio mygtuką, kurie skirti prisilietimo apsaugai nuo
judamo peilio užtikrinti. Dirbant gyvatvorių žirklėmis,
vienu metu turi būti spaudžiami abu
mygtukai.Nenaudokite sodo priežiūros įrankio, net jei
jis ir veikia, kai nesuaktyvintas nė vienas arba tik
vienas mygtukas.
Elektrosauga
 Dėmesio! Prieš pradėdami techninės priežiūros ar
remonto darbus, sodo priežiūros įrankį išjunkite ir
ištraukite kištuką. Tą patį būtina padaryti, jei buvo
pažeistas, įpjautas ar susipainiojo maitinimo laidas.
 Gyvatvorių žirkles išjungus, peilis dar kelias sekundes
juda. Atsargiai! Nelieskite judančio peilio.
Jūsų sodo priežiūros įrankis yra su apsaugine izoliacija, jo
įžeminti nereikia. Darbinė įtampa yra 230 V AC, 50 Hz (ne ES
šalyse 220 V, 240 V atitinkamai pagal modelį). Naudoti tik
aprobuotus ilginamuosius laidus. Informacijos galite gauti
įgaliotame klientų aptarnavimo skyriuje.
Leidžiama naudoti tik H05VV-F arba H05RN-F tipo
ilginamuosius laidus.
Saugumui užtikrinti patariama naudoti nuotėkio srovės
jungiklį (RCD), kurio maksimali nuotėkio srovė yra 30 mA. Šis
nuotėkio srovės jungiklis turi būti tikrinamas prieš kiekvieną
naudojimą.
Susipažinkite su ilginamojo kabelio ir (arba) laido būgno
gamintojo naudojimo instrukcija bei jūsų šalyje galiojančiomis
naudojimo taisyklėmis ir jų laikykitės.
Nuorodos gaminiams, kurie parduodami ne DB:
DĖMESIO: siekiant užtikrinti jūsų saugumą reikia, kad prie
sodo priežiūros įrankio pritvirtintas kištukas būtų sujungtas
su ilginamuoju laidu. Ilginamojo laido jungtis turi būti
apsaugota nuo aptaškymo, pagaminta iš gumos arba
aptraukta guma. Ilginamasis laidas turi būti su laido įtempimo
sumažinimo įtaisu.
Bosch Power Tools
Reguliariai reikia tikrinti, ar nėra jungiamojo laido pažeidimo
požymių; jį leidžiama naudoti tik nepriekaištingos būklės.
Jei jungiamasis laidas yra pažeistas, jis turi būti sutaisytas
įgaliotose Bosch remonto dirbtuvėse.
Techninė priežiūra
 Kai atliekate darbus aštrių peilių srityje, visada mūvėkite
sodininko pirštinėmis.
 Patikrinkite sodo priežiūros įrankį ir dėl saugumo
pakeiskite susidėvėjusias ir pažeistas dalis.
 Prieš sodo priežiūros įrankį sandėliuodami, peilį visada
apipurkškite techninės priežiūros purškikliu.
 Patikrinkite, ar gerai priveržtos visos veržlės, sraigtai ir
varžtai, kad būtų užtikrinta, jog sodo priežiūros įrankis yra
saugus naudoti.
 Įsitikinkite, kad keičiamos dalys yra pagamintos
(aprobuotos) Bosch.
Simboliai
Kad skaitydami suprastumėte naudojimo instrukciją, svarbu
žinoti žemiau pateiktų simbolių reikšmę. Prašome įsiminti
simbolius ir jų reikšmes. Teisingai interpretuodami simbolius,
geriau ir saugiau naudositės elektriniu įrankiu.
Simbolis
Reikšmė
Mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis
Dribkite su apsauginiais akiniais.
Judėjimo kryptis
Įjungimas
Išjungimas
Imkitės apsaugos priemonių nuo
elektros smūgio.
Leidžiamas veiksmas
Draudžiamas veiksmas
Papildoma įranga
Elektrinio įrankio paskirtis
Šis sodo priežiūros įrankis yra skirtas gyvatvorėms bei
krūmams namų bei mėgėjiškame sode karpyti ir genėti.
Lietuviškai | 153
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading