Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 123

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 123 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
обувки. Не носете лабава облека или накит, којшто
може да биде заплеткан во подвижните делови.
 Детално прегледајте ги растенијата коишто сакате да ги
шишате и отстранете ги сите жици, кабли и други
предмети.
 Секогаш пред употреба проверете да не е оштетено или
истрошено сечилото, носачот на сечилото или
склопката за сечење. Никогаш не работете со оштетено
или истрошено сечило.
 Проверете го напојниот/продолжниот кабел и заменете
го доколку има оштетувања. Заштитете го
напојниот/продолжниот кабел од топлина, масла и
остри рабови.
 Дознајте како да ја запрете машината во итен случај.
 Шишајте само по дневна светлина или под добро
осветлување.
 Никогаш ме употребувајте ги ножиците со расипани
или немонтирани штитници.
 Пред да почнете со шишање проверете да се
монтирани сите рачки и штитници. Никогаш не
работете со машина која не е целосно монтирана или на
која се вршени недозволени преправки.
 Никогаш не држете ги ножиците за сечилото.
 Одржувајте рамнотежа секогаш кога шишате со
електричните ножици. Стоите на сигурно тло и посебно
внимавајте кога работите на скали или падини.
 Обрнувајте внимание на околината и бидете свесни за
евентуалните опасности кои не ги слушате поради
бучавата на машината.
 Извлечете го кабелот од утикачот:
– пред проверка, отстранување на пречки или
одржување на електричните ножици.
– по контант со непознат предмет. Проверете уредот
да нема оштетувања и однесете го на поправка
доколку е потребно.
– ако електричните ножици почнат чудно да
вибрираат (проверете веднаш).
 Проверувајте редовно дали се затегнати сите навртки,
завртки и шрафови, за безбедна употреба на
електричните ножици.
 Чувајте ја машината на суво, затворено место,
повисоко од подот и вон дофат на деца.
 Поради безбедносни причини, веднаш заменете ги
истрошените или оштетените делови.
 Не обидувате се сами да ја поправате машината, освен
ако ја немате соодветната обука.
 Секогаш користете Bosch оригинални резервни
делови.
 Со цел за заштита од контакт со подвижното сечило,
тримерот е дизајниран со две рачки и на секоја од нив
има прекинувач. За тримерот да се вклучи, двата
прекинувачи мораат да се притиснат истовремено. Не
употребувајте го уредот ако тој работи кога е
притиснат само еден, или ниеден од двата
прекинувачи.
Bosch Power Tools
Безбедност од електричен удар
 Внимание! Извадете го напојниот кабел од утикач
пред да ја прегледувате или чистете машината.
Истото важи и ако кабелот е оштетен, прекинат или
сплеткан.
 По исклучувањето на електричните ножици,
сечилото продолжува да врти уште неколку
секунди. Внимание! Не допирајте го сечилото.
Вашата косачка е двојно изолирана и не и е потребно
заземјување. Работен напон е 230 V AC, 50 Hz (за не-ЕУ
земји, 220 V, 240 V, во зависност од верзијата).
Користете само одобрени продолжни кабли. Повеќе
информации околу тоа можете да добиете кај овластениот
застапник на Bosch.
Користете само продолжни кабли со H05VV-F или
H05RN-F.
За подобра безбедност користете резидуален уред (РЦД)
кој се активира на отстапување од 30 mA. Резидуалниот
уред треба да се проверува пред секоја употреба.
Придржувајте се до упатството за употреба на
произведувачот на продолжниот кабел, како и до
националните прописи за нивна употреба.
Предупредување за производите кои не се за Британски
пазар предвидени:
ВНИМАНИЕ: За Ваша безбедност потребно е уредот да е
поврзан со продолжниот кабел преку соодветен утикач.
Спојот со продолжниот кабел мора да биде заштитен од
прскање, направен од гума или обложен со гума.
Продолжниот кабел мора да се користи со автоматски
намотувач.
Продолжниот кабел мора редовно да се прегледува за
евентуални оштетувања и да се користи само ако е во
совршена состојба.
Доколку напојниот кабел е оштетен мора да го поправи
Бош електричар.
Одржување
 Секогаш носете заштитни ракавици кога работите со
оштри сечила или во нивна близина.
 Редово прегледувајте ја косачката и замеувајте ги
веднаш оштетените или изабените делови.
 Секогаш пред складирање подмачкајте ја машината со
спреј за подмачкување.
 Проверувајте редовно дали се затегнати сите навртки,
завртки и шрафови, за безбедна употреба на
косачката.
 Секогаш користете Bosch оригинални резервни
делови.
Ознаки
Следните ознаки се важни за читање и разбирање на
упатството за употреба. Запаметете ги ознаките и нивното
значење. Вистинската интерпретација на ознаките Ви
помага подобро и побезбедно да го користите
електричниот апарат.
Македонски | 123
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading