Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 128

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 128 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
128 | Srpski
rukavica, cipela koje se ne kližu i zaštitnih naočara.
Nemojte nositi široku odeću ili nakit koji bi mogao upasti u
pokretne delove uređaja.
 Pažljivo prekontrolišite živu ogradu koju želite da sečete i
odstranite sve žice i ostale strane predmete.
 Pre korišćenja uvek prekontrolišite da li su istrošeni ili
oštećeni noževi, zavrtnji noževa i ostali delovi sečiva.
Nikada nemojte da radite sa sečivom koje je oštećeno ili
jako istrošeno.
 Pre svakog korišćenja proverite da li je priključni
vod/produžni kabl oštećen, a ako je potrebno, zamenite
ga/ih. Priključni vod/produžni kabl štitite od visokih
temperatura, ulja i oštrih ivica.
 Upoznajte se sa korišćenjem makaza za živu ogradu da
biste ih u hitnim slučajevima mogli zaustaviti odmah.
 Živu ogradu sečite samo na dnevnom svetlu ili dobrom
veštačkom osvetljenju.
 Makaze za živu ogradu nemojte da koristite ako su zaštitni
uređaji oštećeni ili ako nisu montirani.
 Uverite se da su za rad sa makazama za živu ogradu
montirane sve isporučene ručke i zaštitni uređaji. Nikada
nemojte da pokušavate uključiti nepotpuno montirane
makaze za živu ogradu ili ako se na njima izvrše
modifikacije.
 Makaze za živu ogradu nikada nemojte da hvatate za
zaštitne uređaje.
 Prilikom rada sa makazama za živu ogradu uvek pazite na
sigurno držanje, uvek održavate ravnotežu, a posebno ako
ih koristite na stepenicama ili merdevinama.
 Budite pažljivi u Vašoj okolini i spremni na moguće opasne
momente koje možda ne možete da čujete tokom sečenja
žive ograde.
 Mrežni utikač izvucite iz utičnice:
– pre ispitivanja, odstranjivanja neke blokade ili radova
na makazama za živu ogradu.
– nakon dodira sa nekim stranim telom. Ispitajte da ji su
makaze za živu ogradu oštećene i ako je potrebno dajte
ih na popravku.
– kada makaze za živu ogradu počnu neobično da
vibriraju (ispitati odmah).
 Pazite da sve navrtke, klinovi i zavrtnji budu dobro
učvršćeni da bi se obezbedilo sigurno radno stanje makaza
za živu ogradu.
 Makaze za živu ogradu čuvajte na suvom, visokom ili
zatvorenom mestu, nepristupačnim za decu.
 Sigurnosti radi promenite istrošene ili oštećene delove.
 Baštenski uređaj ne mojte da pokušavate da popravite
osim ako niste kvalifikovani u neophodnoj meri.
 Uverite se da li delovi koje treba promeniti potiču od
Bosch-a.
 Kao zaštita od diranja za pokretni nož za sečenje su
opremljene makaze za podkresivanje sa jednim
prekidačem za zaštitu noža po hvataljki. Za rad makaza za
podkresivanje moraju se oba prekidača istovremeno
pritisnuti. Ne koristite baštenski uredjaj ,čak i ako radi,
ako nije aktiviran nijedan prekidač ili radi samo jedan.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Električna sigurnost
 Pažnja! Pre radova održavanja i čišćenja isključite
baštenski uređaj i izvucite mrežni utikač. Isto važi i ako
je strujni kabl oštećen, zasečen ili zapleten.
 Noževi se pokreću dalje nekoliko sekundi nakon što se
makaze za živu ogradu isključe. Pažnja! Nemojte da
dodirujete noževe koji se kreću.
Vaš baštenski uređaj je iz razloga bezbednosti zaštitno
izolovan i nije mu potrebno uzemljenje. Radni napon iznosi
230 V AC, 50 Hz (za zemlje van EU-a 220 V, 240 V, zavisno
od verzije). Koristite samo odobrene produžne kablove.
Informacije možete da dobijete u Vašoj ovlašćenoj servisnoj
podružnici.
Smeju da se koriste samo produžni kablovi tipa H05VV-F ili
H05RN-F.
Radi povećanja sigurnosti preporučuje se, da se koristi jedna
FI-sklopka (RCD) sa maksimalno 30 mA. Ova FI-sklopka bi
trebala da se kontroliše pre upotrebe.
Obratite pažnju na uputstvo za rad proizvodjača protužnog
kabla ili bubnja sa kablom kao i nacionalne propise radi
njegove upotrebe.
Napomena za proizvode koji se ne prodaju u Velikoj
Britaniji:
PAŽNJA: Zbog Vaše bezbednosti je neophodno da se utikač
postavljen na baštenskom uređaju spoji sa produžnim
kabelom. Spoj produžnog kabla mora da bude zaštićen od
prskanja vode, mora da bude od gume ili da bude prevučen
gumom. Produžni kabl mora da se koristi sa kablovskom
uvodnicom odn. rasterećenjem zatezanja.
Priključni kabl se redovno mora kontrolisati u pogledu
znakova oštećenja i sme se samo upotrebljavati u
besprekornom stanju.
Ako je priključni vod oštećen, sme ga popraviti samo neka
stručna Bosch-radionica.
Održavanje
 Nosite uvek baštenske rukavice, ako se bavite u području
oštrih noževa ili radite.
 Prekontrolišite baštenski uredjaj i zamenite radi sigurnosti
istrošene ili oštećene delove.
 Podmazujte uvek nosač noža za čuvanje baštenskoj
uredjaja sa sprejom za održavanje.
 Pazite da sve navrtke, klinovi i zavrtnji budu dobro
učvršćeni da bi se obezbedilo sigurno radno stanje
baštenskog uređaja.
 Uverite se da li delovi koje treba promeniti potiču od
Bosch-a.
Simboli
Sledeći simboli su od značaja za čitanje i razumevanje
uputstva za rad. Shvatite simbole i njihovo značenje. Prava
interpretacija simbola Vam pomaže, da električni alat bolje i
sigurnije koristite.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading