Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 36

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 36 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
36 | Nederlands
 Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
 Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik
van elektrische gereedschappen
 Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
 Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
 Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
 Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
 Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.
 Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
 Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
 Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Veiligheidsvoorschriften voor heggenscharen
 Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes.
Probeer niet om maaigoed te verwijderen of te maaien
materiaal vast te houden terwijl het mes beweegt. Ver-
wijder vastgeklemd maaigoed alleen wanneer het ge-
reedschap uitgeschakeld is. Een moment van onoplet-
tendheid tijdens het gebruik van de heggenschaar kan tot
ernstig letsel leiden.
 Draag de heggenschaar aan de greep terwijl het mes
stilstaat. Breng altijd de veiligheidsafscherming aan
voordat u de heggenschaar vervoert of opbergt. Een
zorgvuldige omgang met het gereedschap vermindert het
verwondingsgevaar door het mes.
 Houd het elektrische gereedschap alleen aan de geïso-
leerde greepvlakken vast, aangezien het knipmes in
aanraking met verborgen stroomleidingen of de eigen
netkabel kan komen. Contact van het knipmes met een
spanningvoerende leiding kan metalen delen van het ge-
reedschap onder spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.
 Houd de kabel uit de buurt van de plaats waar u knipt.
Tijdens de werkzaamheden kan de kabel in de struik ver-
borgen zijn en per ongeluk worden doorgeknipt.
Extra waarschuwingen
 Dit gereedschap is er niet voor bestemd om te worden ge-
bruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fy-
sieke, zintuigelijke of geestelijke vermogens of gebrekkige
ervaring en/of gebrekkige kennis, tenzij zij onder toezicht
staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke per-
soon, of zij van deze persoon instructies ontvangen ten
aanzien van het gebruik van het gereedschap.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om zeker te stellen
dat zij niet met het gereedschap spelen.
 Houd het elektrische gereedschap tijdens de werk-
zaamheden stevig met beide handen vast en zorg er-
voor dat u stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.
 Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt.
 Tijdens het gebruik mogen zich binnen een straal van
3 meter geen andere personen of dieren ophouden. De be-
diener is in de werkomgeving verantwoordelijk ten opzich-
te van anderen.
 Pak de heggenschaar nooit aan de mesbalk vast.
 Laat de heggenschaar nooit gebruiken door kinderen of
personen die met deze voorschriften niet vertrouwd zijn.
In uw land gelden eventueel voorschriften ten aanzien van
de leeftijd van de bediener.
 Maai nooit een heg wanneer er personen, in het bijzonder
kinderen, of huisdieren vlakbij zijn.
 De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongeval-
len, persoonlijk letsel of schade aan het eigendom van an-
deren.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading