Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 81

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 81 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
 Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte
tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať
toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne
oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny.
Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho
používajú neskúsené osoby.
 Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte.
Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú
alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené
niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne
ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického
náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené
súčiastky vymeniť. Veľa nehôd bolo spôsobených
nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
 Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo
ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú
menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
 Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo,
nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných
upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci
zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť,
ktorú budete vykonávať. Používanie ručného
elektrického náradia na iný účel ako na predpísané
použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.
Servisné práce
 Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len
kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne
náhradné súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť
náradia zostane zachovaná.
Bezpečnostné pokyny pre nožnice na živý plot
 Majte všetky časti svojho tela v dostatočnej
vzdialenosti od rezacích nožov náradia. Keď je nôž v
chode, nepokúšajte sa odstraňovať odstrihnutý
materiál ani pridržiavať materiál, ktorý budete strihať.
Zaseknutý materiál odstraňujte len pri vypnutom
náradí. Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní
nožníc na živý plot za následok vážne poranenia.
 Nožnice na živý plot prenášajte za rukoväť len vtedy,
keď nôž nebeží. Pri prevážaní alebo počas úschovy
nožníc na živý plot majte vždy navlečený ochranný
kryt. Starostlivé zaobchádzanie s náradím znižuje
nebezpečenstvo poranenia nožom náradia.
 Držte toto ručné elektrické náradie len za izolované
rukoväte, pretože sa môže stať, že rezací nôž sa
dostane do kontaktu so skrytým elektrickým vedením
alebo s vlastnou sieťovou šnúrou. Kontakt rezacieho
noža s elektrickým vedením, ktoré je pod prúdom, môže
dostať pod prúd aj kovové súčiastky náradia a spôsobiť tak
zásah elektrickým prúdom.
 Elektrickú šnúru veďte vždy mimo strihacieho dosahu
náradia. Počas práce by sa mohla elektrická šnúra schovať
do kríkov a mohli by ste ju potom neúmyselne prestrihnúť.
Ďalšie výstražné upozornenia
 Tento výrobok nie je určený na používanie pre osoby s
obmedzenými psychickými, senzorickými a duševnými
Bosch Power Tools
schopnosťami (ani na používanie pre deti) ani pre ľudí s
obmedzenými skúsenosťami a s nedostatočnými
vedomosťami, s výnimkou prípadu, že na nich dohliada
kvôli ich bezpečnosti kompetentná osoba, alebo dostanú
od takejto osoby pokyny, ako majú výrobok používať.
Dávajte pozor na deti, aby ste zabezpečili, že sa nebudú
môcť s výrobkom hrať.
 Pri práci držte ručné elektrické náradie pevne oboma
rukami a zabezpečte si stabilný postoj. Pomocou dvoch
rúk sa ručné elektrické náradie ovláda bezpečnejšie.
 Počkajte na úplné zastavenie ručného elektrického
náradia, až potom ho odložte.
 Počas používania náradia sa nesmú zdržiavať v okruhu
3 metre žiadne iné osoby ani zvieratá. Obsluhujúca osoba je
vo svojom pracovnom okruhu zodpovedná za tretie osoby.
 Nikdy nechytajte nožnice na živý plot za nožový
mechanizmus.
 Nikdy nedovoľte používať nožnice na živý plot deťom ani
žiadnym iným osobám, ktoré nie sú dôkladne oboznámené s
týmto návodom na ich používanie. Predpisy niektorej krajiny
môžu prípadne obmedzovať vek obsluhujúcej osoby.
 Nikdy nestrihajte živý plot vtedy, keď sa v bezprostrednej
blízkosti zdržiavajú nejaké osoby, predovšetkým deti,
prípadne domáce zvieratá.
 Obsluhujúca osoba alebo užívateľ je zodpovedný za úrazy a
škody spôsobené iným ľuďom alebo za škody na ich majetku.
 Nepracujte s týmito nožnicami na živý plot vtedy, keď ste
bosý, alebo keď máte obuté otvorené sandále. Pri práci
noste vždy pevnú obuv a dlhé nohavice. Odporúčame Vám
používať pevné pracovné rukavice, protišmykovú obuv a
ochranné okuliare. Nemajte na sebe voľné oblečenie ani
šperky, ktoré by mohli byť zachytené pohybujúcimi sa
súčiastkami náradia.
 Živý plot, ktorý plánujete strihať, starostlivo prezrite a
odstráňte z neho všetky drôty, prípadne ostatné cudzie telesá.
 Pred použitím vždy zrakom skontrolujte, či nie sú nože, skrutky
nožov alebo iné súčiastky rezacieho mechanizmu
opotrebované alebo poškodené. Nikdy nepracujte s
poškodeným alebo výrazne opotrebovaným rezacím
mechanizmom.
 Pred každým použitím náradia prekontrolujte, či nie je
poškodená prívodná šnúra/predlžovacia šnúra, a v
prípade potreby ich vymeňte. Chráňte prívodnú
šnúru/predlžovaciu šnúru pred horúčavou, olejom a
ostrými hranami.
 Dôverne sa oboznámte s obsluhou nožníc na živý plot, aby
ste ich v prípade núdze vedeli okamžite zastaviť.
 Strihajte živý plot iba za denného svetla alebo pri dobrom
umelom osvetlení.
 Nikdy nepoužívajte nožnice na živý plot s poškodenými
alebo s chýbajúcimi ochrannými prvkami.
 Presvedčte sa, či sú pri prevádzke nožníc na živý plot
namontované všetky dodané rukoväte a ochranné prvky.
Nikdy sa nepokúšajte používať neúplne zmontované
nožnice na živý plot alebo nožnice na živý plot s
neschválenými modifikáciami (prerobené).
 Nikdy nedržte nožnice na živý plot za ochranné prvky.
Slovensky | 81
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading