Download  Print this page

Suomi - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 53 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
Feilsøking
Symptomer
Mulig årsak
Hekksaksen går ikke
Nettspenningen finnes ikke
Nett-stikkontakten er defekt
Skjøteledningen er skadet
Sikringen er utløst
Hekksaksen går rykkvis
Skjøteledningen er skadet
Interne kabelforbindelser i hageredskapet
er defekt
På-/av-bryter defekt
Motoren går, knivene står
Intern feil
stille
Knivene blir varme
Kniven er butt
Hakk i kniven
For sterk friksjon på grunn av manglende
smøring
Sterke vibrasjoner/lyder
Defekt hageredskap
Kundeservice og rådgivning ved bruk
www.bosch-garden.com
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på hagered-
skapets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elek-
triske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale
lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes
samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Bosch Power Tools
Utbedring
Sjekk og slå på
Bruk en annen stikkkontakt
Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet
Utskifting av sikringen
Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet
Ta kontakt med kundeservice
Ta kontakt med kundeservice
Ta kontakt med kundeservice
Få knivbjelken slipt
Få knivbjelken kontrollert
Sprøyt med smøreolje
Ta kontakt med kundeservice

Suomi

Turvallisuusohjeita
Kuvatunnusten selitys
Lue käyttöohje huolellisesti.
Älä käytä pensasleikkuria sateessa. Älä jätä pen-
sasleikkuria sateeseen.
Pysäytä pensasleikkuri ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta ennen pensasleikkuriin tehtäviä säätöjä
tai puhdistusta, kun johto on tarttunut kiinni, on
leikattu poikki tai on viallinen tai jättäessäsi pen-
sasleikkurin ilman valvontaa edes hetkeksi.
Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
VAROITUS
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Suomi | 53
F 016 L81 732 | (29.5.17)

Advertisement

Table of Contents
loading