Download  Print this page

Elektrisk Sikkerhed - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 42 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
42 | Dansk
 Kontroller, at alle medleverede greb og beskyttelsesskær-
me er monteret på hækkeklipperen, når den tages i brug.
Forsøg aldrig at tage en ufuldstændigt monteret hække-
klipper eller en hækkeklipper med ikke tilladte modifikati-
oner i brug.
 Hold aldrig hækkeklipperen fast i dens beskyttelsesanord-
ning.
 Sørg altid for at stå sikkert, når du arbejder med hække-
klipperen, og hold altid ligevægten, især hvis du står på trin
eller stiger.
 Det er vigtigt, at du kender omgivelserne og de evt. farer,
der kan opstå her og som du evt. ikke hører, når du klipper
hækken.
 Man skal altid tage stikket ud af stikkontakten:
– før hækkeklipperen kontrolleres, før en blokering af-
hjælpes eller før der arbejdes på hækkeklipperen.
– efter at man har ramt et fremmedlegeme. Kontroller
hækkeklipperen for beskadigelser og få den repareret,
hvis det er nødvendigt.
– hvis hækkeklipperen begynder at vibrere unormalt me-
get (kontroller omgående).
 Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt,
så hækkeklipperens arbejdstilstand er sikret.
 Opbevar hækkeklipperen et tørt, højtliggende eller aflåst
sted uden for børns rækkevidde.
 Skift for en sikkerheds skyld slidte eller beskadigede dele.
 Forsøg ikke selv at reparere haveværktøjet, medmindre du
har den nødvendige uddannelse.
 Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af
Bosch.
 Hækkeklipperen er udstyret med en knivbeskyttelseskon-
takt til hvert greb, som fungerer som berøringsbeskyttelse
til den bevægende skærekniv. Hækkeklipperen fungerer
kun, hvis begge kontakter trykkes ned på samme tid. Brug
ikke haveværktøjet, heller ikke hvis det er i gang, hvis
ingen kontakt eller kun en kontakt betjenes.

Elektrisk sikkerhed

 Pas på! Sluk for haveværktøjet og træk stikket ud, før
vedligeholdelses- eller rengøringsarbejdet startes.
Gør det samme, hvis elledningen er beskadiget, hvis
der er blevet skåret i den eller hvis den har viklet sig
sammen.
 Når hækkeklipperen slukkes, bevæger kniven sig i end-
nu et par sekunder. Vær forsigtig! Berør ikke kniven, så
længe den bevæger sig.
Dit haveværktøj er for din egen sikkerheds skyld beskyttelses-
isoleret og har ikke brug for nogen jordforbindelse. Drifts-
spændingen er 230 V AC, 50 Hz (for ikke-EU-lande 220 V,
240 V afhængigt af modellen). Brug kun godkendte forlæn-
gerledninger. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
din nærmeste autoriserede forhandler.
Den benyttede forlængerledning skal være af typen H05VV-F
eller H05RN-F.
Det anbefales, at man for ekstra elektrisk sikkerhed anvender
et fejlstrømsrelæ med en afbrydelsesstrøm på ikke over
F 016 L81 732 | (29.5.17)
30 mA. Dette fejlstrømsrelæ skal altid kontrolles, før have-
værktøjet anvendes.
Læs og overhold brugsanvisningen fra producenten af forlæn-
gerledningen eller af kabeltromlen og de nationale forskrifter
om brug af disse produkter.
Tips vedr. produkter, der ikke sælges i GB:
PAS PÅ: For din sikkerheds skyld er det nødvendigt, at stikket
på haveværktøjet forbindes med forlængerledningen. Koblin-
gen på forlængerledningen skal være beskyttet mod stænk-
vand, være fremstillet af gummi eller være overtrukket med
gummi. Forlængerledningen skal benyttes med en trækaflast-
ning.
Tilslutningsledningen skal kontrolleres for beskadigelser med
regelmæssige mellemrum og må kun benyttes, når den er i
fejlfri tilstand.
En beskadiget ledning må kun repareres på et autoriseret
Bosch værksted.
Vedligeholdelse
 Brug altid havehandsker, hvis du håndterer eller arbejder i
nærheden af skarpe knive.
 Kontroller haveværktøjet og erstat for en sikkerheds skyld
slidte eller beskadigede dele.
 Smør altid knivbjælken med servicespray, før haveværktø-
jet lægges til opbevaring.
 Kontroller, at alle møtrikker, bolte og skruer sidder rigtigt,
så haveværktøjets arbejdstilstand er sikret.
 Sørg for kun at montere reservedele, der er godkendt af
Bosch.
Symboler
De efterfølgende symboler er af betydning for at kunne læse
og forstå driftsvejledningen. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.
Symbol
Betydning
Brug beskyttelseshandsker
Brug beskyttelsesbriller.
Bevægelsesretning
Start
Stop
Beskyt dig selv mod elektrisk stød.
Tilladt handling
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading