Download  Print this page

Svenska - Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 44 Monday, May 29, 2017 10:18 AM

44 | Svenska

Fejlsøgning
Symptom
Mulig årsag
Hækkeklipper arbejder
Strøm er afbrudt
ikke
Stikkontakt er defekt
Forlængerledning er beskadiget
Defekt/sprunget sikring
Hækkeklipper arbejder
Forlængerledning er beskadiget
med afbrydelser
Haveværktøjets indvendige ledninger er beskadiget Kontakt serviceforhandleren
Start-stop-kontakten er defekt
Motor går, knive bevæger
Intern fejl
sig ikke
Knive bliver varme
Knive er sløve
Knive har hakker
For meget friktion på grund af manglende smøring
For stor vibration/støj
Haveværktøj defekt
Kundeservice og brugerrådgivning
www.bosch-garden.com
Det 10-cifrede typenummer på haveværktøjets typeskilt skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det alminde-
lige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
Afhjælpning
Kontroller og tænd for strømmen
Prøv en anden stikkontakt
Ledning kontrolleres og skiftes, hvis den er
beskadiget
Udskift sikring
Ledning kontrolleres og skiftes, hvis den er
beskadiget
Kontakt serviceforhandleren
Kontakt serviceforhandleren
Få knivene slebet
Få knivene kontrolleret
Sprøjt dem over med smøreolie
Kontakt serviceforhandleren
Svenska
Säkerhetsanvisningar
Förklaring till bildsymbolerna
Läs noga igenom bruksanvisningen.
Använd inte häcksaxen i regn. Utsätt inte
häcksaxen för regn.
Före inställningar eller rengöring av häcksaxen
ska den slås från och stickproppen dras ur nätut-
taget, även om kabeln blivit hängande, klippts av
eller skadats eller när häcksaxen även för en kort
stund lämnas utan uppsikt.
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
VARNING
ningar och instruktioner. Fel som uppstår
till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp "Elverktyg" hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading