Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 60 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
60 | Eλληνικά
ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφά-
λειας του μηχανήματος.
Υποδείξεις ασφαλείας για θαμνοκόπτες
 Να κρατάτε όλα τα μέλη του σώματός σας μακριά από τα
μαχαίρια κοπής. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το
κομμένο υλικό ή να συγκρατήσετε το υπό κοπή υλικό
όταν τα μαχαίρια κινούνται. Να αφαιρείτε τυχόν
σφηνωμένο υπό κοπή/κομμένο υλικό μόνο όταν το
μηχάνημα κήπου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Μια και
μόνη στιγμή απροσεξίας όταν χρησιμοποιείτε το θαμνοκόπτη
μπορεί οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
 Να μεταφέρετε το θαμνοκόπτη κρατώντας το από τη
λαβή και μόνο όταν τα μαχαίρια είναι ακινητοποιημένα.
Να τοποθετείτε το προστατευτικό κάλυμμα πριν
μεταφέρετε ή πριν διαφυλάξετε/αποθηκεύσετε το
θαμνοκόπτη. Ο προσεκτικός χειρισμός του μηχανήματος
κήπου μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών από το μαχαίρι.
 Να πιάνετε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες
επιφάνειες πιασίματος επειδή υπάρχει κίνδυνος το
μαχαίρι κοπής να έρθει σε επαφή με μη ορατούς
ηλεκτροφόρους αγωγούς ή με το ηλεκτρικό καλώδιο του
ηλεκτρικού εργαλείου. Η επαφή του μαχαιριού κοπής με
έναν ηλεκτροφόρο αγωγό μπορεί να θέσει τα μεταλλικά
μέρη της συσκευής επίσης υπό τάση και να προκαλέσει έτσι
ηλεκτροπληξία.
 Να κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από την
περιοχή κοπής. Κατά τη διάρκεια της εργασίας σας μπορεί
το καλώδιο να καλυφτεί από τους θάμνους και κατά λάθος να
το κόψετε.
Συμπληρωματικές προειδοποιητικές υποδείξεις
 Αυτό το μηχάνημα δεν προορίζεται για να το χειρίζονται
άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με
περιορισμένες ψυχικές, νοητικές ή πνευματικές ικανότητες
ή με ελλιπή σχετική πείρα και/ή ελλιπείς γνώσεις, εκτός αν θα
επιτηρούνται από ένα αρμόδιο για την ασφάλειά τους άτομο
ή θα λαμβάνουν από αυτό οδηγίες, πως πρέπει να χειρίζονται
το μηχάνημα.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί ότι δεν
θα παίξουν με το μηχάνημα.
 Όταν εργάζεσθε να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο
καλά και με τα δυο σας χέρια και να φροντίζετε για την
ασφαλή θέση του σώματός σας. Το ηλεκτρικό εργαλείο
οδηγείται ασφαλέστερα όταν το κρατάτε και με τα δυο σας
χέρια.
 Πριν αποθέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο περιμένετε
πρώτα να σταματήσει εντελώς να κινείται.
 Όταν το μηχάνημα κήπου λειτουργεί δεν επιτρέπεται να
παρευρίσκονται άλλα άτομα ή ζώα σε ακτίνα 3 μέτρων. Στην
περιοχή εργασίας ο χειριστής φέρει την ευθύνη για τυχόν
παρευρισκόμενα τρίτα άτομα.
 Μην πιάσετε ποτέ το θαμνοκόπτη από τη δοκό μαχαιριών.
 Μην επιτρέψετε ποτέ σε παιδιά ή σε πρόσωπα που δεν είναι
εξοικειωμένα με τις παρούσες οδηγίες να χρησιμοποιήσουν
το θαμνοκόπτη. Οι εκάστοτε εθνικές διατάξεις μπορεί να
περιορίζουν την ηλικία του χειριστή.
F 016 L81 732 | (29.5.17)
 Μην διεξάγετε ποτέ καμιά κοπή όταν άμεσα κοντά στο
μηχάνημα βρίσκονται άλλα άτομα, ιδιαίτερα παιδιά ή
κατοικίδια ζώα.
 Ο χειριστής ή ο χρήστης ευθύνονται για τυχόν ατυχήματα ή
ζημιές σε ανθρώπους ή την περιουσία τους.
 Μην χρησιμοποιείτε το θαμνοκόπτη όταν είστε ξυπόλητοι ή
όταν φοράτε ανοιχτά σανδάλια. Να φοράτε πάντοτε στερεά
παπούτσια και μακριά παντελόνια. Σας συμβουλεύουμε να
φοράτε επίσης ανθεκτικά γάντια, αντιολισθητικά παπούτσια
και προστατευτικά γυαλιά. Να μην φοράτε κοσμήματα που
μπορεί να μπλεχτούν στα κινούμενα εξαρτήματα του
μηχανήματος.
 Να επιθεωρείτε προσεκτικά τον υπό κοπή θάμνο/φράχτη και
να απομακρύνετε όλα τα σύρματα και τα άλλα ξένα
αντικείμενα.
 Πριν από κάθε χρήση να βεβαιώνεστε ότι τα μαχαίρια, οι
βίδες των μαχαιριών και τα άλλα εξαρτήματα του μηχανισμού
κοπής δεν είναι φθαρμένα ή χαλασμένα. Μην εργαστείτε
ποτέ με χαλασμένο ή πολύ ισχυρά φθαρμένο μηχανισμό
κοπής.
 Πριν από κάθε χρήση να βεβαιώνεστε επίσης ότι το
ηλεκτρικό καλώδιο/η μπαλαντέζα δεν έχουν υποστεί κάποια
βλάβη και, ενδεχομένως, προβείτε στην αντικατάστασή
τους. Να προστατεύετε το ηλεκτρικό καλώδιο/την
μπαλαντέζα από καύσωνα, λάδια και κοφτερές ακμές.
 Εξοικειωθείτε με το χειρισμό του θαμνοκόπτη. Έτσι, σε
περίπτωση ανάγκης, θα μπορέσετε να τον σταματήσετε
αμέσως.
 Να εργάζεστε μόνο υπό το φως της ημέρας ή υπό καλό
τεχνητό φως.
 Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το θαμνοκόπτη όταν οι
προστατευτικές του διατάξεις έχουν χαλάσει ή δεν είναι
συναρμολογημένες.
 Όταν εργάζεστε να βεβαιώνεστε ότι έχουν συναρμολογηθεί
όλες οι λαβές που περιέχονται στη συσκευασία καθώς και οι
προστατευτικές διατάξεις. Μην προσπαθήσετε ποτέ να
θέσετε σε λειτουργία έναν ελλιπώς συναρμολογημένο
θαμνοκόπτη ή ένα θαμνοκόπτη που έχει υποστεί μη
επιτρεπτές αλλαγές.
 Μην κρατήσετε ποτέ το θαμνοκόπτη από την προστατευτική
του διάταξη.
 Όταν εργάζεστε με το θαμνοκόπτη να παίρνετε πάντοτε μια
σταθερή στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας,
ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε σκαλωσιές ή σκάλες.
 Να συνειδητοποιείτε το γύρω χώρο σας και να είστε
προετοιμασμένος/προετοιμασμένη να αντιμετωπίσετε
επικίνδυνες καταστάσεις τις οποίες ενδεχομένως δεν θα
μπορέσετε αντιληφθείτε όταν εργάζεστε.
 Να βγάζετε το φις από την πρίζα δικτύου:
– πριν τον έλεγχο, την εξουδετέρωση ενός μπλοκαρίσματος
καθώς και κατά την εκτέλεση εργασιών στον ίδιο
θαμνοκόπτη.
– μετά από επαφή με ένα ξένο αντικείμενο. Ελέγξτε μήπως
ο θαμνοκόπτης υπέστη κάποια ζημιά ή βλάβη και
επισκευάστε τον, σε περίπτωση που αυτό κριθεί
απαραίτητο.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading