Download  Print this page

Bosch AHS 550-16 Original Instructions Manual page 80

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
OBJ_BUCH-1297-008.book Page 80 Monday, May 29, 2017 10:18 AM
80 | Slovensky
Pojem „ručné elektrické náradie" používaný v nasledujúcom
texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo
siete (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie
napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).
Bezpečnosť na pracovisku
 Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať
za následok pracovné úrazy.
 Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom
výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny,
plyny alebo horľavý prach. Ručné elektrické náradie
vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.
 Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa
počas používania ručného elektrického náradia
zdržiavali v blízkosti pracoviska. Pri odpútaní pozornosti
zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
 Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia
musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom
prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým
náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.
Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko
zásahu elektrickým prúdom.
 Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými
povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie
telesá, sporáky a chladničky. Keby by bolo Vaše telo
uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým
prúdom.
 Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a
vlhkosti. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia
zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
 Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na
nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho
zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním
za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra
nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu
s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa sú-
čiastkami ručného elektrického náradia. Poškodené
alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu
elektrickým prúdom.
 Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku,
používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú
schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch.
Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný na
používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu
elektrickým prúdom.
 Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického
náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač
pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača
pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť osôb
 Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci
s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy,
F 016 L81 732 | (29.5.17)
keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Malý okamih nepozornosti môže
mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
 Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy
ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných
pomôcok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná
pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu,
podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho
použitia znižujú riziko poranenia.
 Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného
elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím
zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením
akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ruč-
ného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je
ručné elektrické náradie vypnuté. Ak budete mať pri pre-
nášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači,
alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú
sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.
 Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho
nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky.
Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v
rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže
spôsobiť vážne poranenia osôb.
 Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte
si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu.
Takto budete môcť ručné elektrické náradie v
neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
 Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké
odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby
sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti
rotujúcich súčiastok náradia. Voľný odev, dlhé vlasy
alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
ručného elektrického náradia.
 Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať
odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie
prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne
používané. Používanie odsávacieho zariadenia a
zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia
zdravia prachom.
Starostlivé používanie ručného elektrického
náradia a manipulácia s ním
 Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte.
Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre
daný druh práce. Pomocou vhodného ručného
elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpeč-
nejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
 Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie,
ktoré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá
zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do
opravy odborníkovi.
 Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo
prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako
odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej
šnúry zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabraňuje
neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.
Bosch Power Tools

Advertisement

Table of Contents
loading